El present decret té com a objectiu aprovar el Pla de control fiscal per a l’exercici fiscal de 2023 a Andorra. El Pla té el seu fonament legal a l’article 64, apartat 2, de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i a l’article 33 del Reglament d’aplicació dels tributs, de data 11 de febrer de 2015.

El Pla de control fiscal té com a finalitat prevenir i corregir el frau fiscal, garantint així el compliment de les obligacions tributàries per part dels contribuents. Per a això, s’estableixen una sèrie d’estratègies i accions de control que duran a terme els òrgans d’inspecció, gestió tributària, duanes i recaptació.

El Pla es compon de diversos apartats, sent el primer d’ells una introducció que destaca el deure d’informació i assistència de l’Administració cap als contribuents, establert a l’article 64 de la Llei 21/2014. A més, es menciona la naturalesa reservada del contingut del Pla de control fiscal, tot i que es fan públics els criteris generals que inspiren la seva elaboració i execució.

Entre els àmbits abastats pel Pla es troben el Pla d’inspeccions tributàries, el Pla de comprovacions de gestió tributària, el Pla de comprovacions i inspeccions duaneres, les actuacions de recaptació i la relació entre les direccions adjuntes.

La inspecció tributària es centra en investigar i comprovar exhaustivament un nombre limitat de contribuents, focalitzant-se en aquells casos de major risc d’incompliment fiscal. Per la seva banda, la gestió tributària abasta un major nombre de contribuents i es centra en la comprovació formal de declaracions i autoliquidacions, així com en la regularització de situacions tributàries irregulars.

Pel que fa a les duanes, se’n fan càrrec de gestionar i realitzar inspeccions relacionades amb els impostos que graven el comerç exterior. Finalment, la recaptació executiva és competència del Departament de Tributs i Fronteres, encarregat d’assegurar el compliment de les obligacions tributàries mitjançant embargaments i altres procediments establerts per la normativa

És important destacar que el control tributari és essencial per combatre el frau fiscal, que atempta contra els principis de justícia fiscal i distribució equitativa de les càrregues establerts a la Constitució. A més, permet obtenir informació rellevant sobre el grau de compliment tributari i les fonts d’incompliment, facilitant l’assignació de recursos per part de l’Administració tributària.

En resum, el Decret 257/2023 aprova el Pla de control fiscal per a l’exercici fiscal de 2023 a Andorra, amb l’objectiu de prevenir i corregir el frau fiscal. Aquest pla estableix les estratègies i accions de control que duran a terme els òrgans competents, abastant àrees com inspeccions tributàries, gestió tributària, duanes i recaptació. La seva implementació busca garantir el compliment de les obligacions tributàries i promoure un sistema tributari just i equitatiu.

Si desitgeu obtenir més informació, us convidem a posar-vos en contacte amb els nostres experts professionals a la nostra oficina d’Andorra. Estarem encantats de proporcionar-vos l’assessorament necessari i respondre a totes les vostres preguntes. Podeu contactar també fent clic aquí.