Protecció de Dades

Protecció de Dades

Assessorem els nostres clients per assegurar que compleixen amb la normativa sobre protecció de dades personals, segons les especificacions de cada cas concret.

  • Assessorament jurídic per a la implementació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, facilitant les eines i procediments per garantir el seu compliment.

  • Adequació a la nova normativa: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

  • Redacció personalitzada de contractes o clàusules específiques relacionades amb el tractament de dades.

  • Redacció de textos legals per incorporar a la pàgina web en compliment de la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

Serveis disponibles a:

Suits & Legal Compliance