Avís legal

Des d’addwill reconeixem la importància de la privacitat, la seguretat i la protecció de les dades personals dels nostres clients i col·laboradors, per això hem desenvolupat una política de privacitat que protegeix les seves dades en l’execució de totes les nostres activitats.

1. Àmbit d’aplicació

Aquestes condicions generals d’accés regulen l’accés per part de qualsevol persona que entri a les pàgines web que integren el domini www.addwill.eu (d’ara endavant, el «Lloc Web»), hi navegui, les utilitzi o hi participi (l’«Usuari»), com també els continguts i serveis que s’hi inclouen i les responsabilitats derivades de la seva utilització.

És recomanable que llegeixi els termes de manera atenta i detinguda cada cop que vulgui entrar en aquest Lloc Web. S’entendrà que l’accés o la mera utilització del Lloc Web per part de l’Usuari implica l’adhesió de l’Usuari a totes les condicions que addwill tingui publicades en aquell moment al Lloc Web. En cas que l’Usuari no accepti aquestes condicions generals d’accés o, si escau, els termes i les condicions particulars que regulen l’ús d’un servei o contingut destinat als Usuaris del Lloc Web i que aquesta entitat determini, s’haurà d’abstenir d’accedir al Lloc Web.

2. Titular

El titular d’aquest Lloc Web és addwill. Dins d’«addwill» hi ha les entitats següents:

Entitats d’Espanya:

 • ADDWILL PARTNERS, SLP: con domicilio social en Ps. Sant Gervasi, 27. 08022 Barcelona, NIF B65478687.
 • GESTIÓN DOCUMENTAL TELEMÁTICA, SLP: con domicilio social en Ps. Sant Gervasi, 27. 08022 Barcelona, NIF B65478695.
 • ADWDATA, SL: con domicilio social en c/ Balmes, 150, Planta 5. 08008 Barcelona, NIF B66656331.
 • UNIÓN JURÍDICA Y CONCURSAL, SLP: con domicilio social en Ps. Sant Gervasi, 27. 08022 Barcelona, NIF B67223180
 • UNIÓN LETRADA, SLP: con domicilio social en Ps. Sant Gervasi, 27. 08022 Barcelona, NIF B65901621

Entitats del Principat d’Andorra:

 • ADDWILL ASSESSORS, SL: c amb domicili social al Prat de la Creu, 77, AD500 Andorra la Vella, NRT L-71849-T.

També pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica info@addwill.eu

addwill està especialitzada en la prestació de serveis professionals d’assessorament, consultoria i gestió a les empreses i als particulars en l’àmbit jurídic i econòmic.

3. Objecte

L’objecte d’aquest Lloc Web és informar de l’activitat que desenvolupa addwill en l’àmbit de la prestació dels seus serveis.

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest Lloc Web (descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels continguts) està protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

L’accés al Lloc Web no implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeixen la reproducció (a excepció de la descàrrega temporal des del Lloc Web al disc dur de l’ordinador de l’Usuari o als servidors intermediaris), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o una part de la informació inclosa en aquest Lloc Web que el titular no hagi autoritzat expressament.

L’Usuari s’obliga a utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i la resta de dades identificatives dels drets d’addwill o dels seus titulars incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que s’hi puguin incloure. Així mateix, l’Usuari s’abstindrà de fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol mena obtinguda a través del Lloc Web per trametre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials o missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones independentment de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera la informació esmentada.

www.addwill.eu és un domini registrat per addwill. Llevat que es faci amb autorització expressa prèvia, aquest domini no es pot utilitzar en connexió amb altres serveis que no siguin d’addwill de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o el descrèdit d’addwill.

5. Accés

Els Usuaris podran accedir dins el Lloc Web, de manera lliure i gratuïta i sense necessitat d’autorització prèvia, als continguts i serveis del Lloc Web disponibles com a tals, sens perjudici de les condicions tècniques o la necessitat de registre previ respecte de determinats serveis i continguts específics.

6. Política de confidencialitat i protecció de dades

 • Dades del responsable del fitxer i de contacte del DPO
 • Identitat: addwill, segons el detall que consta al punt 2 anterior.
 • Telèfon: +34 93 238 50 08.
 • Adreça electrònica: info@addwill.eu
 • Dades de contacte del DPO: info@addwill.eu

6.1 Finalitats del tractament

Les dades que addwill conservarà sobre vostè són el seu nom, adreça, número de telèfon, adreça electrònica, així com, si és client, el nom d’Usuari, la contrasenya i les dades de pagament.

addwill tractarà la informació que posseeix en relació amb les persones afectades amb les finalitats següents:

• Gestionar qualsevol classe de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals formulats per les persones interessades.

• Recerca i desenvolupament intern dels productes i serveis que oferim.

• Comunicacions comercials, la qual cosa implica el tractament de les dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis mitjançant el correu electrònic.

Les persones interessades es podran donar de baixa d’aquestes comunicacions a través de l’adreça www.corporate-ethicline.com/grupojm.

• Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del curriculum vitae (CV) que ens facilitin amb la finalitat de gestionar el procés de selecció i reclutament.

• D’igual manera, és possible que se’ns exigeixi utilitzar i retenir informació personal per motius legals i de compliment.

• També és possible que utilitzem informació personal per complir els requisits d’auditoria interna i externa i de qualsevol altra forma que considerem necessària o adequada: (a) en virtut de la llei aplicable; (b) per respondre a sol·licituds de tribunals, organismes de seguretat, organismes reguladors i altres autoritats públiques i governamentals; (c) per al compliment dels nostres termes i condicions, i (d) per protegir els nostres drets, privacitat, seguretat o propietat, o els d’altres persones.

addwill tractarà les seves dades i la informació aportada per als processos de selecció amb la confidencialitat més estricta, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar-ne la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat.

6.2 Conservació de les dades

Gestió de curriculum vitae: addwill podrà conservar el seu curriculum vitae durant el termini màxim d’un any, després del qual procedirà automàticament a destruir-lo en compliment del principi de qualitat de la dada.

Per determinar els períodes de conservació de la resta de les dades, addwill observa les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i els requisits dels nostres clients. Quan la informació personal ja no sigui necessària per a la finalitat per a la qual es va obtenir, l’eliminem o la destruïm de manera segura.

6.3 Legitimació

Processem les dades personals en compliment de la legalitat i amb transparència i equitat. El tractament de les dades es realitza:

Per a l’execució dels contractes subscrits amb les empreses d’addwill, per a la qual cosa és necessari el tractament per al compliment de les nostres obligacions envers vostè.

• Amb el seu consentiment.

Per a la satisfacció d’un interès legítim perseguit per les entitats d’addwill.

• En compliment de la legalitat.

6.4 Flux de dades

Encarregats del tractament: addwill pot facilitar l’accés a determinades dades de caràcter personal quan ho consideri necessari, amb la finalitat de prestar els seus serveis i per millorar-los. Quan compartim informació personal, ho fem de conformitat amb els requisits de privacitat i seguretat de dades.

Empreses d’addwill: compartim dades de caràcter personal entre les empreses pertanyents a addwill per prestar els serveis que hagi contractat amb nosaltres i millorar-los.

Cessió de dades: no se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal. No es considera cessió de dades l’accés o el tractament de dades de caràcter personal que siguin responsabilitat dels Usuaris quan resultin necessaris per a l’adequada prestació dels serveis que els Usuaris han contractat.

6.5 Procedència

addwill recopila la seva informació personal de les fonts següents:

• Informació que ens proporciona directament l’afectat quan ens sol·licita informació, contracta o utilitza els nostres serveis o sol·licita serveis d’atenció al client.

• A més, també pot ser que obtinguem informació de tercers que estigui disponible públicament o en una base comercial per poder oferir-li serveis que considerem que podrien ser del seu interès i per mantenir la precisió de les dades, així com per millorar els nostres productes i serveis.

6.6 Drets

Dret d’accés, rectificació i supressió:

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a addwill estem tractant dades personals que les concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van obtenir.

Dret a la limitació i oposició:

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les dades. addwill deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret de portabilitat:

Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, permetent que les dades es transmetin directament a una entitat o empresa, sempre que sigui tècnicament possible.

Aquests drets es poden exercir a través de qualsevol mitjà de comunicació davant d’ADDWILL PARTNERS, SLP, a l’adreça indicada a l’apartat 2 d’aquest Avís legal, adjuntant una fotocòpia del DNI del titular de les dades o a l’adreça addwill@addwill.eu

6.7 Actualizacions i modificacions

addwill es reserva el dret de modificar o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al compliment correcte del Reglament de protecció de dades. Si s’hi produís alguna modificació, el nou text es publicaria en aquesta pàgina, on podrà accedir a la política actual. En cada cas, la relació amb els Usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeixi al Lloc Web.

6.8 Canal de comunicació i suport

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o la interpretació de la nostra política a través de l’adreça info@addwill.eu.

7. Responsabilitat i obligacions del prestador

7.1 Responsabilitats respecte dels continguts:

El contingut d’aquest Lloc Web és de caràcter general i té finalitat i efectes exclusivament informatius en relació amb els nostres serveis i activitat empresarial.

addwill s’eximeix de tota responsabilitat respecte de qualsevol decisió adoptada per l’Usuari del Lloc Web a conseqüència de la informació que s’hi inclou, especialment respecte de les característiques tècniques dels cables.

addwill rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de manera autoritzada per l’empresa en nom seu, com també la responsabilitat derivada de la mala utilització dels continguts. Així mateix, es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva.

7.2 Responsabilitat relativa als enllaços a altres pàgines web

En cas que al Lloc Web l’Usuari trobi enllaços a altres pàgines web gestionades per tercers, addwill declara que no disposa dels recursos personals ni tècnics per controlar, comprovar ni aprovar el contingut, la informació i els serveis que s’hi proporcionin. En conseqüència, addwill no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’enllaci des del Lloc Web. L’existència d’enllaços a pàgines web de tercers no suposarà l’existència de relacions de col·laboració o dependència entre addwill i el responsable de la pàgina web de tercers.

7.3 Responsabilitat en el supòsit que aquest Lloc Web sigui la destinació de l’enllaç inserit en una altra pàgina

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest Lloc Web, així com si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web volgués establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web d’addwill, s’hauran d’atenir a les estipulacions següents:

Hauran de sol·licitar autorització prèviament a la inserció de l’enllaç i l’atorgament de l’autorització haurà de constar de manera expressa. L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

L’enllaç haurà de ser absolut i complet, és a dir, haurà de portar l’Usuari a l’adreça d’addwill i abraçar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. Llevat d’autorització expressa i per escrit de qualsevol empresa d’addwill, la pàgina que publiqui l’enllaç no podrà reproduir de cap manera el Lloc Web d’addwill, incloure’l com a part del seu web o dins dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta en relació amb el Lloc Web d’addwill.

Si volguessin fer constar algun signe distintiu d’addwill, com ara marques, logotips o la denominació, hauran de comptar amb una autorització per escrit.

El titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o el bon nom de cap empresa d’addwill.

Llevat d’autorització expressa, està prohibit donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de qualsevol empresa d’addwill com a paraula clau (metaetiquetes o metanoms) per a la cerca de llocs web realitzada a través de cercadors.

addwill no té la facultat ni els mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs o pàgines web aliens que tinguin inserits enllaços amb destinació al Lloc Web. addwill no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al lloc o la pàgina web aliens que insereixin els enllaços esmentats amb destinació al Lloc Web, i més concretament, a títol enunciatiu i no taxatiu, en relació amb el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, la qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts, de manera general.

7.4 Responsabilitat sobre aspectes tècnics

addwill no garanteix la continuïtat del funcionament del Lloc Web; tampoc no garanteix que el Lloc Web estigui en tot moment operatiu i disponible. Així mateix, no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest Lloc Web.

8. Obligació dels Usuaris

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del Lloc Web. Es prohibeixen estrictament les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic i, en general, qualsevol conducta que atempti, indueixi o pugui anar contra el respecte a la dignitat humana i el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social, contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris, o contra la protecció de la joventut i de la infància. També es prohibeix qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona o entitat, o a violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts o interferir-hi; així mateix, es prohibeix l’incompliment de qualsevol requisit de connexió.

L’Usuari utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per a finalitats particulars, i se’n prohibeix l’ús per promocionar, vendre, contractar i divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones.

L’Usuari s’abstindrà d’emprar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats al Lloc Web o en els sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels usuaris d’aquests; així mateix, evitarà l’accés no autoritzat a qualssevol continguts o serveis del Lloc Web.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis que addwill pugui patir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquestes condicions generals d’accés.

Pel que fa a la navegació, l’Usuari es compromet a observar de manera diligent i fidel les recomanacions que a cada moment estableixi addwill en relació amb l’ús del Lloc Web. A aquest efecte, addwill es dirigirà als Usuaris fent ús de qualsevol mitjà de comunicació a través del Lloc Web.

addwill es reserva el dret a excloure l’Usuari del servei sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri adients a cada moment amb la finalitat d’evitar les conductes i activitats indicades anteriorment.

9. Durada i Modificació

addwill tindrà dret a modificar els termes i les condicions que s’estableixen aquí de manera unilateral, sia totalment o parcialment. Tots els canvis apareixeran de la mateixa manera en què es trobin en aquestes condicions generals d’accés. La vigència temporal d’aquestes condicions generals d’accés coincideix, per tant, amb el temps d’exposició, fins al moment en què les modifiquem de manera total o parcial.

addwill podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquest Lloc Web, i l’Usuari no podrà sol·licitar cap mena d’indemnització referent a això. Després de l’extinció esmentada, l’Usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre la societat que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del Lloc Web o de les comunicacions realitzades individualment a l’Usuari per part de la societat.

10. Generalitats

Si una o més de les disposicions d’aquestes condicions generals d’accés resultessin il·legals, nul·les o ineficaces, segons el criteri d’un jutjat o tribunal o d’un altre òrgan administratiu, això no afectarà la validesa, l’eficàcia i la legalitat de les disposicions restants ni de les condicions generals d’accés, llevat que la part que al·legui la nul·litat o anul·labilitat provi que sense la clàusula que resulta nul·la o anul·lable no es podrien complir les finalitats perseguides per aquestes condicions.

Aquestes condicions generals d’accés es regeixen per la legislació espanyola.

Els visitants d’aquest Lloc Web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti un producte o servei prestat al Lloc Web se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum que els pogués correspondre i excepte en aquells casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de

Barcelona (Espanya) per a la resolució de qualsevol qüestió que es pugui suscitar sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquestes condicions, com també de les reclamacions que es puguin derivar de qualsevol ús d’aquest Lloc Web.