Dret Processal

Dret Processal

Els nostres especialistes en dret processal compten amb el suport d’experts en l’àmbit civil, penal, mercantil i contenciós administratiu. D’aquesta manera la nostra pràctica processal s’adapta a les necessitats i preocupacions dels nostres clients per oferir-los uns serveis jurídics amb el màxim valor afegit.

Prestem assessorament en les següents matèries:

Dret Civil, Mercantil i de Família

 • Reclamacions per responsabilitat contractual i extracontractual, responsabilitat d’administradors socials, impugnació d’acords societaris, danys i perjudicis, nul·litats de productes bancaris tòxics, desnonaments, etc.).

 • Execució dinerària i hipotecària.

 • Nul·litat de clàusules abusives.

 • Separació, divorci, separació i dissolucions de parelles de fet, tramitació de procediments notarials d’extinció i canvi del règim econòmic del matrimoni.

 • Expedients d’incapacitació judicial, herències, declaracions d’hereus ab intestato i procediment judicial d’adopció.

Dret Administratiu

 • Expedients administratius sancionadors i de reclamació patrimonial a l’Administració i els seus recursos en l’àmbit de diferents matèries (trànsit, seguretat privada, substàncies il·legals, restabliment de la legalitat urbanística, etc.).

 • Recursos contenciós administratius davant la jurisdicció contenciós administrativa, tant ordinaris com abreviats.

 • Estrangeria (expulsions i asils).

Dret Penal

 • Dret Penal Econòmic (estafes, apropiacions indegudes, aixec de béns, danys, etc.).

 • Delictes contra les persones.

 • Violència domèstica i de gènere.

 • Responsabilitat penal de menors.

Serveis disponibles a:

Suits & Legal Compliance