El PSOE ha presentat una esmena legislativa que té com a objectiu modificar la Llei de l’Impost sobre Societats per restablir els límits a la compensació de bases imposables negatives i a les deduccions per doble imposició internacional, declarats nuls pel Tribunal Constitucional el gener de 2024.

Aquesta mesura proposada afectaria l’exercici fiscal 2024, ajustant els límits de compensació de bases imposables al 50% per a entitats amb una facturació superior als 20 milions d’euros, i al 25% per a aquelles que superin els 60 milions d’euros.

D’altra banda, es limitaria la deducció per doble imposició internacional al 50% per a empreses amb una facturació superior a 20 milions d’euros.

L’esmena també contempla prorrogar fins al 2024 la mesura que restringeix la inclusió del 50% de les bases imposables individuals negatives en la declaració de grups empresarials que tributen sota el règim de consolidació fiscal, amb una integració gradual en anys posteriors.

A més, busca reintegrar els deterioraments de valor de participacions fiscalment deduïbles, afectant aquells pendents de revertir des d’abans de 2013, en el primer període impositiu que comenci després de gener de 2024.

Amb aquesta esmena, es pretén contrarestar els efectes de la declaració de nul·litat declarada pel Tribunal Constitucional en la seva sentència del 18 de gener de 2024 respecte a les mateixes mesures aprovades el 2016 i que van perdre la seva vigència a conseqüència de la mencionada sentència.

A addwill ens posem a la vostra disposició si necessiteu assessorament personalitzat. Podeu contactar a través del telèfon +34 934 875 200, l’email comunicacio@addwill.eu o fent clic aquí.