En aquests darrers anys han proliferat les Societats de Capital Risc (SCR), les quals no només serveixen per canalitzar les inversions, sinó que, a més de combinar una rendibilitat en les inversions molt interessant, concedeixen un tractament fiscal beneficiós.

Les SCR són entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat que obtenen capital d’una sèrie d’inversors i el seu objectiu principal consisteix, sota determinades condicions, en la presa de participacions temporals en el capital d’empreses de naturalesa no immobiliària ni financera, amb la finalitat de generar guanys o rendiments per als inversors.

En termes generals, l’atractiu de les SCR rau tant en la cerca de noves alternatives d’inversió que ofereixin una rendibilitat més interessant que les opcions tradicionals (productes cotitzats de renda variable i renda fixa), com en la fiscalitat associada a aquest tipus d’inversions, ja que gaudeixen d’un règim fiscal especial favorable en què, sota determinades condicions:

  • existeix exempció del 95% en dividends i plusvàlues;
  • existeix exempció del 99% de les rendes per transmissió de participacions; i
  • existeix la possibilitat de poder beneficiar-se del règim especial d’empresa familiar.

Més enllà dels avantatges fiscals, la posada en marxa d’una SCR o la inversió en elles suposa altres aspectes favorables com són:

(i) L’oportunitat d’accés a idees d’inversió exclusives en sectors no tradicionals i innovadors a les quals no solen tenir accés els inversors individuals; així com (ii) que permeten una diversificació de la cartera, ja que la inversió en diferents companyies pertanyents a sectors molt diversos redueix de manera significativa el risc, millorant així el binomi “rendibilitat-risc”.

Si hem de destacar algun desavantatge, és la seva estricta subjecció a obligacions de tipus administratiu, entre d’altres davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors, fet que fa recomanable un acompanyament i assessorament per a la gestió d’aquest tipus d’entitats.

Des d’addwill, podem acompanyar-vos en aquest tipus de projectes mitjançant un assessorament especialitzat, multidisciplinari i proper. Contacteu amb nosaltres al telèfon 934 875 200, al correu electrònic comunicacio@addwill.eu, o fent clic aquí.