Durant la totalitat de l’exercici 2024 seguirà aplicant-se l’anomenada “moratòria comptable” que permet no computar les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 a efectes de determinar si una societat de capital està o no incursa en causa de dissolució per pèrdues.

Recordem que la vigent llei de societats de capital estableix que, quan les pèrdues deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, l’òrgan d’administració està obligat a convocar, en un termini màxim de dos mesos des de l’esdeveniment de la referida causa de dissolució per pèrdues, una junta general de socis amb l’objecte d’adoptar el corresponent acord de dissolució o, si escau, les pertinents mesures de remoció d’aquesta causa; incompliment que comporta una responsabilitat personal i solidària dels administradors respecte a les obligacions socials posteriors a l’esdeveniment de la causa de dissolució en qüestió.

Aquest règim extraordinari de suspensió de la causa de dissolució per pèrdues va ser instaurat durant la crisi sanitària originada a nivell global pel COVID-19 i des de llavors aquesta moratòria comptable ha sofert diverses modificacions, l’última, amb motiu del conflicte armat d’Ucraïna i altres efectes col·laterals del mateix, que ha fixat el límit temporal a la suspensió del còmput de les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 al tancament de l’exercici de 2024 (això és, durant els exercicis 2022, 2023 i 2024).

En conseqüència, i fins al tancament de l’exercici de 2024, l’administrador no haurà de tenir en compte les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 per determinar si es concorre una causa legal de dissolució per pèrdues d’una societat, fins i tot encara que aquestes pèrdues no tinguin causa en el COVID-19. Ara bé, si excloses aquestes pèrdues dels exercicis 2020 i 2021, una societat continua estant en causa de dissolució, l’administrador haurà de, igualment, complir amb les disposicions previstes a la normativa societària i/o concursal aplicable a l’efecte.

Des d’addwill, estem a la vostra disposició si necessiteu més informació o desitgeu rebre assessorament sobre temes mercantils. No dubteu a contactar amb els nostres experts del departament a través del telèfon 934 875 200, el correu electrònic comunicacio@addwill.eu, o fent clic aquí.