En les darreres setmanes la regulació en matèria d’habitatge a Catalunya, s’ha vist modificada per la Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per fer front a l’emergència a l’àmbit de l’habitatge. La introducció d’aquesta nova normativa ha comportat canvis rellevants en la nostra regulació, dels quals destaquem les següents:

1) Els grans tenidors:

S’amplia el concepte de gran tenidor a les persones jurídiques i grups d’empreses que siguin titulars de més de 10 habitatges al conjunt del territori.

Es crea un Registre de grans tenidors, on s’hauran d’inscriure els grans tenidors d’habitatges, en el termini d’1 mes des de l’entrada en vigor de la Llei. Es tipifica la manca d’inscripció com a infracció greu.

2) Incompliment de la funció social de l’habitatge:

S’amplien les causes d’incompliment de la funció social de l’habitatge, entre les quals destaca mantenir l’habitatge buit sense causa justificada durant 2 anys (sense que l’ocupació sense títol legítim alteri aquesta situació d’incompliment).

Es preveu que l’Administració pugui requerir la propietat per resoldre les possibles situacions d’incompliment de la funció social. Si aquest no s’atengués, l’Administració podrà exercir mesures d’execució forçosa que podrien abastar fins a l’expropiació forçosa de l’habitatge.

3) El TC anul·la la regulació del preu de lloguer a Catalunya

Així mateix, la regulació en matèria d’habitatge es veurà afectada per la sentència recent del Tribunal Constitucional de 10 de març de 2022 (pendent publicació BOE), per la qual s’anul·len diversos articles de la Llei de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre , de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

L’esmentada sentència anul·larà part de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge. Així, els nous contractes d’arrendament a Catalunya no es veuran afectats per la regulació del preu del lloguer. Tot i això, la sentència no tindrà efectes retroactius, i per tant no afectarà les situacions jurídiques consolidades. Els contractes vigents signats sota la Llei 11/2020 continuaran vigents en els termes corresponents.

En definitiva, l’entrada en vigor de la nova llei 1/2022, del 3 de març i la nul·litat de part de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, significaran un nou canvi en la regulació de l’habitatge a Catalunya, el qual afectarà de forma directa les noves relacions jurídiques.

Les novetats legislatives són una interpretació que realitza l’equip d’addwill, amb el qual pots contactar per assessorar-te sobre qualsevol mesura exposada, i en general, sobre qualsevol qüestió relacionada amb la regulació en matèria d’habitatge a Catalunya.

A addwill, estem a la teva disposició si vols ampliar la informació i assessorament sobre això per part dels nostres professionals experts.