El nostre partner Marc Ciutat va tenir l’honor de participar com a ponent en el curs sobre compravenda immobiliària al costat de grans referents de el sector. La seva ponència es va centrar en els aspectes fiscals de el Dret immobiliari: (IRPF, IVA, ITP, AJD i Plusvàlua municipal). El curs va tenir lloc al desembre de 2020 i va ser una nova oportunitat per poder aportar valor gràcies a la seva àmplia experiència i coneixement de mercat tributari.

Marc Ciutat ha participat de forma habitual en projectes d’assessorament fiscal a companyies de l’àmbit de la Unió Europea, Estats Units o Japó que pretenen desenvolupar activitats en territori espanyol. Com a soci en el Departament Tributari de addwill, assessora en dret tributari a empreses i persones físiques en el compliment de les seves obligacions fiscals i en la planificació fiscal del seu patrimoni.

Objectius de el curs

La compravenda d’immobles, constitueix una de les operacions jurídiques més habituals, tant d’inversió com de consum. En el curs es van abordar, en primer lloc les qüestions que es plantegen d’entrada: amb motiu de les arres, els tractes preliminars entre comprador i venedor, i la intermediació. També es van analitzar els requisits de l’contracte (el preu i la garantia del seu pagament, la clàusula resolutòria, la cosa: bé immoble i la falta de conformitat) així com el sanejament i les accions edilícies, o l’incompliment de l’contracte “aliud pro alio “, i els vicis en la construcció, a més de la modificació de l’contracte per circumstàncies sobrevingudes, amb especial referència a la regulació de el Llibre VI de l’Codi Civil de Catalunya.

Així mateix es va tractar una de les figures jurídiques cada dia més freqüents en el nostre mercat immobiliari, quals són la compravenda d’habitatge arrendat i el lloguer amb opció de compra. I finalment, s’aborden els aspectes fiscals de el Dret immobiliari, que per si sols poden condicionar molts aspectes d’una operació. En definitiva, Marc Vila va poder aportar el seu granet de sorra per oferir als advocats les eines necessàries per assessorar amb èxit als seus clients en aquestes matèries, pel que fa a l’assessorament negocial previ, i als litigis que puguin derivar-se de l’negoci jurídic.