La CNMV va publicar la Circular X / 2021 que ha resultat en la modificació de la Llei de Mercat de Valors en el seu article 240 bis., tot això amb la finalitat de regular l’activitat publicitària sobre criptoactius, i el més destacat, regular els mecanismes i procediments de control. Les disposicions de la Circular són d’aplicació a l’activitat publicitària sobre criptoactius que siguin objecte d’inversió, i respecte a la mateixa destacar el següent:

La Circular estableix, entre d’altres, la necessitat d’incloure determinats missatges d’advertència a la publicitat comercial, acompanyats d’un enllaç o indicacions sobre com accedir a més informació i a la descripció dels riscos que es deriven d’aquest tipus d’actius, havent-se de complir amb estrictes limitacions pel que fa a referències de rendibilitat es refereix i amb nombrosos requisits en matèria de continguts, formats i mitjans.

En l’exercici de la seva funció supervisora ​​la CNMV podrà requerir informació als subjectes obligats a fi de valorar el compliment de la Circular, entre altra informació, informació relativa a les dades generals de la campanya, així com informació específica de totes les peces publicitàries, podent la CNMV exigir el cessament de la publicitat o la seva rectificació. Pel que fa a les campanyes publicitàries massives, i a campanyes publicitàries amb determinat impacte en el públic objectiu, s’hauran de comunicar prèviament a la CNMV.

És objectiu de la Circular aconseguir que la publicitat sobre criptoactius doni una imatge clara, equilibrada, imparcial i no enganyosa, tot això amb la finalitat de pal·liar el desconeixement generalitzat de conceptes i riscos que impera en el sector.

Pots llegir la circular  fent clic aquí.