El passat 8 de febrer es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la Llei 5/2023, de mesures per a la reforma de la Imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres.

La Llei inclou una sèrie de reformes que afecten a diferents impostos del sistema tributari, la majoria de les quals entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2024, algunes que ja han entrat en vigor i d’altres que afectaran a partir de l’1 de gener de 2025.

La reforma fiscal té com a punt destacat que totes aquelles empreses que tinguin beneficis hauran de pagar un mínim del 3% d’aquests, evitant així que aplicant deduccions es pugui arribar a no tributar res.

Us presentem algunes de les novetats més importants:

  • Derogació de l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries (IPTPI).
  • Impost sobre Societats: s’introdueixen novetats que afecten la determinació de la base de tributació, el tipus de gravamen i els incentius fiscals.
  • Reducció per arrendaments d’habitatge: reducció de la base de tributació equivalent al 5% dels ingressos procedents d’arrendaments d’habitatges situats al Principat d’Andorra que es destinin a residència habitual i permanent.
  • Deteriorament d’elements patrimonials: s’estableix com a novetat la restricció a la deducció de les despeses per deterioració corresponent a qualsevol tipus d’actiu.
  • Limitació a la deducció de les despeses financeres netes: seran deduïbles amb el límit del 30% del benefici corregit de l’ exercici. En tot cas, es podran deduir 500.000 euros.
  • Limitació a l’aplicació de crèdits fiscals: un nou límit respecte a la compensació de bases de tributació negatives i a l’aplicació de deduccions a la quota de tributació.
  • Novetats relatives a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): es modifiquen diverses disposicions per tal d’adaptar l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la reforma portada a terme a l’Impost sobre Societats.

Amb aquesta nova Llei, s’estableixen com a principals objectius de la reforma fiscal, dotar al sistema fiscal andorrà de la capacitat d’incrementar la recaptació fiscal, perquè les empreses generin beneficis que afavoreixin un Impost sobre Societats mínim; corregir disfuncions tècniques del sistema fiscal per a major competitivitat i seguretat jurídica, i apropar-lo al estàndards internacionals.

Si necessiteu més informació detallada sobre aquesta notícia, no dubteu a contactar amb la nostra oficina d’addwill (andorra@addwill.eu), o si ho preferiu podeu plantejar-nos la vostra consulta a través del nostre formulari fent clic aquí.