Invertir a Madrid, des de fa uns anys, és sinònim d’una excel·lent opció tant per a inversors nacionals com per a estrangers. Varis són els factors que propicien aquesta situació:

 • Economia lliure amb baixa pressió fiscal.
 • Accés directe a amplis mercats i pont natural a Llatinoamèrica.
 • Disponibilitat de talent en mà d’obra a costos competitius.
 • Infraestructures de primer nivell.
 • Hub tecnològic del sud d’Europa.
 • Potent ecosistema emprenedor/innovador.
 • Qualitat de vida única amb serveis públics de primer ordre i ferm compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En el context actual de “guerra fiscal” entre Comunitats Autònomes i entre aquestes i l’Estat, amb unes perspectives econòmiques a curt i mig termini no massa prometedores, es fa més patent que mai la necessitat d’estalviar impostos per a les empreses i inversors.

Centrant-nos en els aspectes fiscals, la Comunitat de Madrid des de ja fa uns anys aposta per una baixa pressió fiscal per afavorir, entre altres aspectes, la inversió exterior, tant nacional com internacional al seu territori. Aquesta política econòmica encoratjadora s’ha concretat en una davallada d’impostos continuada durant 17 anys i una tendència a la supressió definitiva dels tributs propis.

A continuació, breument, esmentem els principals incentius fiscals que en l’actualitat beneficien tant a persones físiques amb un patrimoni elevat com a inversors que s’estiguin plantejant el trasllat de la seva residència fiscal individual a la Comunitat de Madrid.

Impost sobre el Patrimoni

A la Comunitat de Madrid existeix una bonificació del 100% de la quota.

No obstant això, aquelles persones físiques amb un patrimoni superior a 2.000.000 d’euros hauran de complir el deure formal de presentar la seva declaració de l’impost, però sense ingressar.

Impost sobre Successions i donacions

A la Comunitat de Madrid només es paga l’1% de la quota corresponent a l’impost que grava les herències i les donacions entre pares i fills, així com entre cònjuges i parelles de fet. Per tant, hi ha una bonificació del 99% per a aquests supòsits.

Particularitats respecte a determinades donacions

S’estableix una reducció del 100 per cent de la donació rebuda, amb un màxim de 250.000 euros, per a donacions entre pares pertanyents als grups I de parentesc (descendents i adoptats menors de 21 anys) i II de parentesc (descendents i adoptats de vint-i-un o més anys, cònjuges, ascendents i adoptants), així com entre col·laterals consanguinis de segon grau (germans) quan el destí de la donació sigui:

 • L’adquisició de l’habitatge habitual del donatari.
 • L’adquisició d’accions i participacions socials en societats o cooperatives.
 • L’adquisició de béns, serveis i drets per al desenvolupament d’una empresa individual o d’un negoci professional.

Requisits respecte a la donació:

 • La donació s’haurà de realitzar en document públic.
 • Quan es tracti d’una donació en metàl·lic o d’un dipòsit en compte corrent o d’estalvi, a la vista o a termini, és necessari justificar l’origen dels fons, manifestar-se en el document públic en què es formalitzi la transmissió.

Bonificació en adquisicions inter vius i mortis causa entre parents del grup III:

D’altra banda, en general, les herències i donacions adquirides pel germà, oncle o nebot del causant o donant estan bonificades en un 15 per cent de la quota en cas que el subjecte passiu sigui un parent consanguini de segon grau i del 10% en cas que sigui de tercer grau. Aquesta bonificació ha estat objecte de modificació a l’alça fins a un 25% per a tots els grups indicats anteriorment (germans, oncles i nebots). Aquesta modificació entrarà en vigor previsiblement aquest mes d’octubre després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

L’IRPF és un impost estatal que està parcialment cedit a les comunitats que poden introduir, entre d’altres, canvis en els tipus i en el nombre de trams a la seva escala autonòmica.

Rebaixes en el tipus de gravamen de l’escala autonòmica

A partir del 2022 entra en vigor una nova rebaixa de 0,5 punts percentuals a tots els trams de l’escala autonòmica. Amb aquesta reforma, el tipus mínim queda fixat al 8,5% per a les rendes més baixes i en un 20,5% per a les rendes més altes. Aquestes modificacions converteixen Madrid en la comunitat amb els tipus més reduïts a la seva escala autonòmica.

Deducció per inversió en entitats de nova o recent creació

Els residents fiscals a la Comunitat de Madrid es poden aplicar una deducció a l’IRPF per les quantitats invertides en accions o participacions d’empreses de nova o recent creació.

El percentatge de deducció, amb caràcter general, és del 30% de la inversió. El límit de deducció aplicable és de 6.000 euros anuals. Es preveu un increment d’aquesta deducció al 40% amb límit de 9.000 euros.

A més, en el cas d’inversió en societats laborals (limitades o anònimes) o cooperatives, així com en entitats creades o participades per universitats o centres de recerca, el percentatge de deducció puja fins al 50 per cent de la inversió i el límit de deducció s’incrementa fins a 12.000 euros anuals.

Ja no cal complir el requisit anterior que l’inversor aporti els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de la societat on inverteixen.

Deducció per inversió en entitats cotitzades en el Mercat Alternatiu Borsari

La deducció és del 20% de les quantitats invertides. No es pot posseir més del 10% del capital de l’entitat i la participació ha de ser mantinguda almenys durant dos anys.

L’entitat ha de tenir el domicili a la Comunitat de Madrid.

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció per inversió en entitats de nova o recent creació existeix aquesta altra deducció a l’IRPF per a aquells que adquireixin participacions d’entitats que cotitzin al Mercat Alternatiu Borsari.

Deducció per donatius a fundacions i clubs esportius

El percentatge de deducció serà del 15 per cent de les quantitats donades a fundacions constituïdes conforme a la Llei 1/1998, de 2 de març, de Fundacions de la Comunitat de Madrid.

Aquestes fundacions han de perseguir fins culturals, assistencials, educatius o sanitaris o qualssevol altres de naturalesa anàloga a aquests. A més, han d’estar inscrites al Registre de Fundacions de la Comunitat de Madrid.

Es pot aplicar també als donatius efectuats als clubs esportius elementals i bàsics a què es refereixen els articles 29 i 30 de la llei 15/1994, de 28 de desembre, de l’Esport de la Comunitat de Madrid, que estiguin inscrits al Registre d’Associacions Esportives de la Comunitat de Madrid.

La base de deducció dels donatius susceptibles de deducció no pot superar el 10% de la base liquidable del contribuent.

Deducció per al foment del autoocupació de menors de 35 anys

Per a menors de 35 anys que comencin l’exercici de la seva activitat empresarial o professional es podrà aplicar una deducció de 1.000 euros a l’IRPF d’aquell any.

Per a això cal que es continuï, almenys durant un any, l’exercici de l’activitat econòmica.

Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses

La Comunitat de Madrid té un dels tipus més baixos a la compra d’immobles amb un tipus general del 6%.

Ajuntament de Madrid

Per a les inversions a la ciutat de Madrid, els nous beneficis fiscals aplicables serien els següents:

 • El tipus general de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per al 2022 passa del 0,456% al 0,428%. Madrid es converteix en la tercera capital de província de les de règim comú amb el tipus general d’IBI més baix d’Espanya només darrere de Santander i Saragossa.
 • S’incrementen en cinc punts els percentatges de la bonificació de l’Impost sobre Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal) per transmissions mortis causa a favor d’ascendents, descendents i cònjuge.

A partir del 2023 s’incrementen els percentatges de la bonificació de l’impost de plusvàlua per transmissions mortis causa a favor d’ascendents, descendents i cònjuge, ampliant en cinc punts l’existent el 2021, fins al 95 % (màxim legal), en funció del valor cadastral per a habitatge habitual i local de negoci.

 • Es mantenen les bonificacions a l’Impost sobre Activitats Econòmiques per inici d’activitat i per creació d’ocupació i les de promoció d’energies renovables i foment de l’ús del transport col·lectiu.

Qualsevol empresa que iniciï la seva activitat estarà exempta del pagament de la quota de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) durant els dos primers exercicis impositius i es prorrogarà la bonificació del 50% de la quota municipal a aquests empresaris durant els períodes impositius tercer, quart i cinquè posteriors a l’inici de la seva activitat.

Es mantenen les bonificacions fiscals adreçades a promoure la implantació d’energies renovables als edificis residencials i instal·lacions industrials. En aquest apartat, es manté la bonificació del 25% al ​​50% de l’IBI per als immobles d’ús no residencial i augmenta el límit del benefici fiscal en aquest impost del 20% al 30% del cost real de l’obra. També s’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’IAE per instal·lar sistemes d’aprofitament de l’energia solar i geotèrmica.

D’altra banda, es manté una bonificació d’entre el 10% i el 50% a la quota de l’IAE per a les empreses de la ciutat de Madrid que implantin plans de transport que afectin almenys el 20% de la plantilla mitjançant l’adquisició d’abonaments anuals de transport públic o a través de la contractació del servei de transport. Aquesta mesura pretén millorar l’eficiència energètica i contribuir al canvi de pautes als desplaçaments dels treballadors de la ciutat de Madrid.

En la mesura que la Comunitat de Madrid i el seu capital tenen nombrosos beneficis fiscals que poguessin ser objecte d’aplicació, resulta fonamental estar correctament assessorats.

Per això, des d’addwill comptem amb un equip multidisciplinari d’especialistes en fiscalitat que poden oferir el millor assessorament segons les necessitats de l’inversor. Pot contactar a través de l’e-mail madrid@ddwill.eu o clicant aquí.