El Govern de la Generalitat ultima una reforma del Codi Civil de Catalunya perquè els testadors tinguin més facilitats legals a l’hora de poder desheretar aquells fills o néts amb qui es manté una relació familiar dolenta o nul·la.

Les herències poden ser font de conflicte i d’enfrontaments familiars: testaments impugnats, legítimes posades en dubte i germans enfrontats. I tot s’agreuja quan alguns dels fills, ha “descuidat” per diferents circumstàncies (maltractament o abandó) i reclama als hereus la part de legítima que li correspon.

La manca de relació familiar és un motiu de desheretament que es va introduir en una modificació de la llei del 2009, i ara, des del Departament de Justícia s’impulsa un canvi normatiu, per tal que sigui més fàcil respectar les darreres voluntats del testador i poder desheretar els descendents que maltractin psicològicament els pares, els abandonin o no tinguin cap mena de relació.

Es deshereta un fill quan se’l priva de la llegítima, és a dir, el 25% de l’herència que es divideix sempre entre els fills. La llegítima és una disposició obligatòria a favor dels legitimaris, però si passen circumstàncies com ara maltractaments psicològics o un abandonament, el testador ho hauria de tenir més fàcil per disposar dels seus béns, i en cas que ho cregui convenient, desheretar

La modificació recull tres canvis fonamentals:

  1. S’inclourà de forma expressa el maltractament de caràcter psicològic com a causa de desheretament equiparant-lo al maltractament greu al testador, al seu cònjuge o convivent, o als seus ascendents o descendents que ja preveu la llei actual com a raó per privar un legitimari dels seus drets a la successió

En “el maltractament greu” s’especifica el de “caràcter psicològic greu” com a causa de desheretament.

  1. En segon lloc, s’obligarà que sigui la persona desheretada qui hagi de provar que ha estat exclòs del llegat injustament, que la causa que addueix el testador no és certa; és a dir, la càrrega de la prova s’inverteix.

Actualment, en canvi, si el desheretat impugna el testament, són els hereus els qui han de demostrar les raons de la seva exclusió, cosa que sovint és complicada quan es tracta de casos d’absència de relació o de maltractament psicològic.

  1. El termini de prescripció per reclamar la llegítima s’escurça de 10 a 4 anys. A més, també s’igualarà a 4 anys la reclamació de la quarta vidual (actualment és 3 anys).

Justícia vol aprovar aquestes modificacions a finals del 2022. Actualment l’avantprojecte de llei està pendent de l’informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

A addwill, estem a la teva disposició si desitges ampliar la informació i assessorament sobre això per part dels nostres professionals experts del departament civil. Pots deixar la teva consulta fent clic aquí.