Incloses al Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat, publicat en el BOE del dia 28 de desembre de 2022:

Mesures fiscals d’impuls de l’activitat i manteniment de l’estabilitat econòmica i social:

 • Tipus impositiu aplicable de l’IVA a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aliments, així com als efectes del recàrrec d’equivalència, amb efectes des de l’1 de gener del 2023 i vigència fins al 30 de juny del 2023:

S’aplicarà el tipus del 5% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

a) Els olis d’oliva i de llavors.

b) Les pastes alimentàries.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,625%.

Això no obstant, el tipus impositiu aplicable serà el 10% a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà de l’1,4%.

S’aplicarà el tipus del 0% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

a) El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.

b) Les farines panificables.

c) Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.

d) Els formatges.

e) Els ous.

 1. f) Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0%.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% a partir del dia 1 del mes de maig del 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,5%.

La reducció del tipus impositiu beneficiarà íntegrament el consumidor, sense que, per tant, l’import de la reducció pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge de benefici empresarial amb el consegüent augment dels preus a la cadena de producció, distribució o consum de els productes, sense perjudici dels compromisos addicionals que assumeixin i publicitin els sectors afectats, per responsabilitat social.

Mesures fiscals en matèria energètica:

 • S’aplicarà el tipus del 5 % de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya, amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i fins al 31 de desembre de 2023. El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable, durant l’àmbit temporal esmentat, als lliuraments de briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya serà el 0,625 %.
 • Pròrroga de les mesures tributàries previstes a la disposició addicional primera del Reial decret llei 29/2021:

L’aplicació del tipus impositiu del 0,5 % de l’impost especial sobre l’electricitat establerta a la disposició addicional sisena del Reial decret llei 17/2021 de mesures urgents per mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural als mercats detallistes de gas i electricitat, es prorroga fins al 31 de desembre del 2023.

L’aplicació del tipus impositiu del 4 % de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús referides a l’Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, es prorroga fins al 30 de juny del 2023.

L’aplicació del tipus impositiu del 0 % de l’IVA als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per combatre els efectes del SARS-CoV-2, així com als efectes del règim especial del recàrrec d’equivalència, prevista a la disposició final setena del Reial decret llei 35/2020, es prorroga fins al 30 de juny de 2023.

El tipus del 5% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades a favor dels titulars de contractes de subministrament d’electricitat, la potència contractada dels quals (terme fix de potència) sigui inferior o igual a 10 kW amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MWh, i a favor dels titulars de contractes de subministrament d’electricitat que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social, previst a l’article 18 del Reial decret llei 11/2022, s’aplicarà amb efectes des de l’1 de juliol de 2022 i vigència fins al 31 de desembre de 2023,

 • Per a l’exercici 2023 la base imposable de l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica estarà constituïda per l’import total que correspongui percebre el contribuent per la producció i la incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, per cada instal·lació, en el període impositiu minorada a les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant l’exercici. A efectes de calcular els pagaments fraccionats corresponents als quatre trimestres del 2023, el valor de la producció de l’energia elèctrica, mesurada en barres de central, i incorporada al sistema elèctric durant aquest període serà de zero euros.

Mesures fiscals de suport illa de La Palma

Es prorroguen per a l’exercici 2022 els beneficis fiscals establerts a l’IBI i a l’IAE per l’article 25 del Reial decret llei 20/2021 pel qual s’adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de l’illa de La Palma,

Mesures fiscals de suport incendis forestals

 • Beneficis fiscals. Incendis forestals juny, juliol i agost 2022 determinades CCAA.

Exempció de les quotes de l’IBI corresponents a l’exercici 2022 que afectin habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars, danyats com a conseqüència directa dels incendis forestals que van tenir lloc a les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Aragó, Illes Balears, Canàries, Castella i Lleó, Castella – La Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra, País Basc i La Rioja, durant els mesos de juny, juliol i agost, i que es relacionen a l’Annex de l’Acord del Consell de Ministres, de 23 d’agost de 2022, pel qual es declara «zona afectada greument per una emergència de protecció civil» el territori afectat com conseqüència dels incendis forestals esdevinguts durant els mesos de juny, juliol i agost de 2022, quan s’acrediti que tant les persones com els béns en ells ubicats hagin estat objecte de reallotjament total o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys soferts, o pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes que constitueixin sinistres la cobertura dels quals no resulti possible mitjançant cap formula d’assegurament públic o privat .

Es concedeix una reducció a l’IAE corresponent a l’exercici 2022 a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítim -pesquers, turístics i professionals els locals de negoci o béns dels quals afectes a aquesta activitat hagin estat danyats com a conseqüència directa dels incendis davant esmentats, sempre que hagueren estat objecte de reallotjament o s’hagin produït danys que obliguen al tancament temporal de l’activitat. La reducció indicada serà proporcional al temps transcorregut des del dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui als mateixos locals, ja sigui en altres habilitats a aquest efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts doni origen a això, el supòsit de cessament en l’exercici d’aquella, que tindrà efectes des del dia 31 de desembre de 2021.

Les exempcions i reduccions de quotes en els tributs previstes als apartats anteriors comprenen les dels recàrrecs legalment autoritzats sobre aquests.

Estaran exempts de l’IRPF els ajuts previstos a la Llei 17/2015 del Sistema Nacional de Protecció Civil, per danys personals ocasionats pels incendis esmentats.

 • Reduccions fiscals especials per a les activitats agràries. Incendis forestals juny, juliol i agost 2022 a determinades CCAA.

Per a les explotacions i activitats agràries en què s’hagin produït danys com a conseqüència directa dels incendis forestals esmentats anteriorment, es podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net a què fa referència l’ordre de mòduls renda – iva de l’exercici 2022 (Ordre HFP/1335/2021).

Principals ajuts/subvencions al sector primari

 • S’aprova una ajuda extraordinària i temporal per sufragar el preu del gasoil consumit pels productors agraris. Per a les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat que utilitzin com a carburant el gasoil que tributa al tipus de l’epígraf 1.4 de l’article 50.1 de la Llei 38/1992 a l’agricultura, inclosa l’horticultura, la ramaderia i la silvicultura, adreçada a compensar el possible increment de costos provocats per l’augment del preu dels combustibles el 2023, derivat de la situació creada per la invasió d’Ucraïna.

Seran beneficiaris de les ajudes esmentades les persones o entitats a les quals es reconegui el dret a la devolució de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs satisfetes o suportades pels titulars de les explotacions esmentades, d’acord amb el que estableix l’article 52 Ter de la Llei 38 /1992, amb motiu de les adquisicions de gasoil efectuades durant l’any 2022.

Seran així mateix beneficiaris d’aquests ajuts els agricultors i ramaders als quals es reconegui a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei el dret a la devolució parcial de l’impost especial de la Comunitat Autònoma de Canàries sobre Combustibles Derivats del Petroli que grava el gasoil utilitzat en la seva activitat econòmica, d’acord amb el que estableix la Llei 3/2008.

L’import de l’ajut pujarà a 0,20 euros per cada litre de gasoil adquirit el 2022 i destinat exclusivament a l’ús agrari pel qual el beneficiari obtingui la devolució de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs prevista a l’article 52 Ter de la Llei de Impostos Especials o de l’Impost Especial de la Comunitat Autònoma de Canàries sobre Combustibles Derivats del Petroli.

Es considera sol·licitada l’ajut amb la presentació de la sol·licitud de devolució de l’impost sobre hidrocarburs pel gasoil emprat a l’agricultura i la ramaderia d’acord amb el que estableix l’Ordre EHA/993/2010, a partir de l’1 d’abril de 2023.

El procediment de gestió de l’ajut es tramitarà de forma simultània i conjunta amb el procediment tramitat per a la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs pel gasoil emprat a l’agricultura i la ramaderia previst a l’article 52 Ter de la Llei d’impostos especials i el seu normativa de desenvolupament, excepte pel que fa a ajut destinat als sol·licitants de la devolució parcial de l’Impost Especial de la Comunitat Autònoma de Canàries sobre Combustibles Derivats del Petroli.

 • El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació concedirà al llarg de l’any 2023 una subvenció a les empreses armadores de vaixells pesquers i almadraves en compensació per l’increment de costos productius provocats per l’augment del preu combustible, derivat de la situació creada per la invasió d’Ucraïna, a fi de reduir els efectes en els preus i els mercats en el sector durant aquest exercici. Aquests ajuts tindran la consideració de subvencions directes. Les condicions i els requisits es troben regulats a l’article 29 de l’aquest Reial decret llei.
 • El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació concedirà ajudes directes als pagesos, en compensació per l’increment de costos provocats per l’augment del preu dels fertilitzants, derivat de la situació creada per la invasió d’Ucraïna. Els ajuts tindran la consideració de subvencions directes. Seran beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agrícoles que han estat elegibles per al cobrament dels ajuts directes de la PAC a la campanya 2022, que comptin amb cultius permanents i superfícies de terres de cultiu en aquesta campanya. Les condicions i els requisits es troben regulats a l’article 30 de l’aquest Reial decret llei.
 • Estaran exempts de la taxa de la pesca fresca (T-4) durant un període de sis mesos, des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, l’armador del vaixell o embarcació pesquera, i el substitut, en el cas de que la pesca fresca accedeixi al port per via marítima-

Principals ajuts/subvencions a altres sectors i indústries

 • S’aprova una ajuda extraordinària i temporal per sufragar el preu de determinats productes energètics per a les empreses de transport per carretera que tenen dret a la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs pel gasoil d’ús professional.

Seran beneficiaris d’aquesta ajuda els titulars dels vehicles esmentats a l’apartat 2 de l’article 52 bis de la Llei 38/1992 d’impostos especials que tinguin dret a la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs respecte del gasoil per a ús general que hagi estat utilitzat com a carburant al motor dels vehicles de la seva titularitat que figurin matriculats a Espanya.

L’import de l’ajuda pujarà a 0,20 euros per cada litre de gasoil per a ús general utilitzat com a carburant al motor dels vehicles esmentats a l’apartat 2 de l’article 52 bis de la Llei d’impostos especials que figurin matriculats a Espanya als subministraments realitzats entre l’1 de gener i el 31 de març de 2023, i 0,10 euros en els subministraments realitzats entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2023.

El procediment de gestió de l’ajuda es tramitarà de forma simultània i conjunta amb el procediment tramitat per a la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs pel gasoil d’ús professional.

 • Es crea una ajuda directa extraordinària i temporal per sufragar el preu de determinats productes energètics per a les empreses de transport per carretera que no es beneficiïn de la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs pel gasoil d’ús professional.

S’estableix un sistema d’ajudes directes per a professionals del transport terrestre per carretera que, respecte de determinats dels seus vehicles, no puguin ser beneficiaris de la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs prevista a l’article 52 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, i siguin titulars de les autoritzacions i dels mitjans de transport regulats que s’estableixen a l’article 38 d’aquest Reial decret llei, a fi de pal·liar l’efecte perjudicial en l’activitat del transport per carretera ocasionat per l’increment dels costos dels productes petrolífers com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna.

Els beneficiaris hauran de sol·licitar l’ajut, per via electrònica a través de la Seu electrònica de l’Administració Tributària competent, mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte, en què s’indicarà el compte bancari designat per al pagament de l’ajut. La sol·licitud es presentarà durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig del 2023.

Els beneficiaris hauran de desenvolupar una activitat que s’enquadra entre els codis de la CNAE 4932 Transport per taxi, 4939 Tipus de transport terrestre de passatgers núm. Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

 • En la revisió del preu del transport per carretera en funció de la variació del preu del combustible que sigui procedent dur a terme als contractes de transport de mercaderies per carretera, a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei s’aplicaran, fins al 30 de juny de 2023, les fórmules per al càlcul que estableix l’article 42 d’aquest Reial decret llei.
 • S’estableix un sistema d’ajuts directes al transport de viatgers, corresponent al primer semestre del 2023, per a la concessió de suport financer a les comunitats autònomes i entitats locals que prestin servei de transport col·lectiu urbà o interurbà, així com als ens locals supramunicipals que agrupin diversos municipis, creats per normes de rang legal i que prestin servei de transport públic col·lectiu, que compleixin les condicions que s’estableixen.
 • En el termini de sis mesos, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme articularà, mitjançant ordre ministerial, una línia d’ajuts adreçats a instal·lacions o sectors industrials de consum de gas natural elevat, amb l’objectiu de compensar l’increment dels costos associats els seus consums deguts a l’augment excepcional en aquests exercicis als preus del gas. L’annex del Reial decret inclou el CNAE de les activitats incloses en aquesta línia d’ajuts.

Mesura processal/concursal:

  • Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues. Es prorroga la mesura prevista a l’article 13.1 de la Llei 3/2020 de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 a l’àmbit de l’Administració de Justícia. Als únics efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució prevista a l’article 363.1.e) del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, no es prendran en consideració les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï l’any 2024

A addwill, estem a la vostra disposició si desitgeu ampliar la informació i assessorament sobre això per part dels nostres experts professionals del departament mercantil i fiscal. Podeu deixar la vostra consulta fent clic aquí.