A la legislació espanyola, es considera que dues o més societats o entitats són parts vinculades quan una d’elles participa de manera directa o indirecta en l’administració, control o en el capital de l’altra. Aquestes parts vinculades poden ser persones naturals o jurídiques. El perímetre de vinculació es defineix en la legislació domèstica de cada Estat. A Espanya, en l’àmbit societari, una entitat està vinculada amb una altra entitat quan participa, com a mínim, en el 25 % del capital social o dels fons propis.

Els preus de transferència són aquells que es fixen entre parts vinculades per transaccions que involucren béns, serveis o drets.

Per garantir que els preus de transferència permetin una correcta distribució de beneficis entre les companyies vinculades, tant la regulació internacional com la nacional han adoptat el criteri de plena competència o arm’s lenght standard. Aquest consisteix a exigir que les operacions vinculades fixin els seus preus tal com ho farien dues empreses independents que portessin a terme la mateixa operació en circumstàncies similars. Això és, que les operacions vinculades s’han d’acordar a preu de mercat.

He d’informar totes les operacions vinculades que porta a terme la meva empresa?

D’acord amb la Llei de l’Impost sobre Societats (24/2014), en principi totes les empreses que hagin efectuat operacions vinculades (nacionals o internacionals) el valor de les quals superi els 250.000 € valorades a preu de mercat, en un període impositiu amb una mateixa persona o entitat han de documentar les seves operacions.

També, les empreses les operacions específiques de les quals superin els 100.000 €, quan siguin operacions d’un mateix tipus, valorades amb el mateix mètode, i representin més del 50% de la xifra de facturació de l’empresa.

Com informo sobre les operacions vinculades que superen els imports mínims?

Les empreses amb operacions vinculades tenen dos tipus d’obligacions:

  • Informar: a través d’un model normalitzat (Model 231 i/o 232) que es lliura a l’Administració Tributària en unes dates i formes determinades.
  • Documentar: a través de la preparació d’un informe (Local i/o del Grup empresarial) que documenta la política de preus de transferència i valoració de les operacions vinculades, i que ha d’estar preparat i a disposició en cas que l’Administració tributària ho sol·liciti (a partir de la declaració de l’IS).

El detall d’aquestes obligacions depèn del volum de la xifra de negoci de l’empresa i del grup al qual pertany. (Model Informatiu, Local File, Master File, Model d’Informació País per País).

Què passa si no s’informen o documenten aquestes operacions?

La LIS estableix que l’Administració Tributària pot realitzar ajustos a la valoració de les operacions vinculades de tal manera que els preus d’aquestes operacions estiguin en línia amb els preus del mercat.

Addicionalment, la LIS qualifica d’infracció el no aportar o aportar de forma incompleta o amb dades falses la documentació exigida per la llei. Aquesta infracció pot comportar la imposició de multes per cada dada, conjunt de dades o per la correcció valorativa.

A addwill, podem assessorar la seva empresa en la valoració de les seves operacions vinculades i en la preparació de la documentació legal en els terminis i temps corresponents. La nostra experiència en fiscalitat ens permet oferir l’anàlisi més adequada a les condicions de la seva operativa i les circumstàncies del seu grup.

Si desitgeu ampliar la informació i assessorament al respecte per part dels nostres experts del departament tributari, podeu deixar la vostra consulta fent clic aquí; estarem encantats d’ajudar-vos.