El Tribunal Suprem ha declarat nul l’article de la Llei d’Estrangeria que extingia el permís de residència temporal per absència de 6 mesos del territori nacional. Aquest important pas cap a una política migratòria més justa i equitativa marca una fita significativa en el reconeixement dels drets de les persones migrants i promou una visió més compassiva i inclusiva de la immigració.

L’anul·lació d’aquest article discriminatori és el resultat d’un rigorós anàlisi legal i d’un ampli debat públic entorn dels drets humans i la igualtat de tracte. El Tribunal Suprem ha fonamentat la seva decisió d’anul·lar l’article basant-se en principis d’igualtat, proporcionalitat i respecte als drets fonamentals de les persones.

L’article ara declarat nul es basava en la premissa que una absència de 6 mesos invalidava automàticament el dret a residir al país, sense tenir en compte les circumstàncies individuals ni l’arrelament social i familiar que pogués existir. Aquesta mesura afectava especialment aquells migrants que necessitaven viatjar als seus països d’origen per motius personals o familiars, com la cura de familiars malalts, tràmits legals o assumptes urgents. Es va argumentar que la pèrdua automàtica del permís de residència per una absència de sis mesos atemptava contra el dret a la unitat familiar i a la vida privada, recollits tant en la Constitució espanyola com en tractats internacionals de drets humans.

La decisió de declarar nul aquest article reflecteix un important avenç en la protecció dels drets fonamentals dels migrants i envia un missatge de respecte i dignitat cap a totes les persones, independentment de la seva nacionalitat o estatus migratori. A més, contribueix a fomentar una integració més sòlida i cohesionada en les comunitats receptores, en reconèixer el valor de les relacions familiars i comunitàries transnacionals.

És important destacar que aquesta anul·lació no significa una obertura indiscriminada de les fronteres, sinó que es tracta d’un reconeixement que la migració és un fenomen complex i que les polítiques migratòries han de basar-se en principis de justícia, igualtat i respecte.

Amb aquesta resolució, s’envia un missatge clar sobre la importància d’equilibrar la seguretat i el control migratori amb el respecte als drets fonamentals de totes les persones que resideixen al país. A més, s’obre un camí per promoure polítiques migratòries més inclusives, justes i d’acord amb els principis de convivència i respecte mutu a la societat espanyola.

Si necessiteu més informació al respecte, no dubteu en contactar amb nosaltres a través de l’email laboral@addwill.eu o el telèfon +34 93 487 52 00, o si ho preferiu podeu plantejar la vostra consulta a través del nostre formulari.