En aquestes dates que estem iniciant la campanya de renda de l’any 2022, a addwill considerem que és important recordar als nostres clients que tinguin la condició d’autònoms, que el govern ha ampliat el límit de deducció per aportacions a plans de pensions en el cas dels autònoms per a l’any 2023.

La Disposició Final Primera de la Llei 12/2022 de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, ha modificat el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, incorporant la modificació de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en particular, a l’article 52.1 i la disposició addicional setzena, sobre els límits de reducció i el límit financer d’aportacions i contribucions als sistemes de previsió social, respectivament, amb efectes des de l’1 de gener del 2023.

A partir del 2023, els autònoms podran fer aportacions addicionals als nous plans de pensions sectorials o simplificats per a autònoms, cosa que els permetrà aprofitar més l’incentiu fiscal.

Fins ara, els empresaris i els treballadors autònoms es veien perjudicats pels nous límits d’aportacions. Únicament si l’autònom constituïa un pla de pensions d’ocupació a favor dels seus treballadors i era ell el promotor, podia fer aportacions pròpies a aquest pla i deduir-les al seu IRPF. A partir del 2023, s’han introduït millores que beneficien aquest col·lectiu i que li permetran aprofitar més l’incentiu.

Els autònoms podran efectuar aportacions addicionals de fins a 4.250 euros als nous plans de pensions sectorials d’autònoms o als nous plans de pensions simplificats promoguts per associacions o federacions d’autònoms, o bé per sindicats, col·legis professionals o mutualitats en què els seus partícips siguin exclusivament autònoms. A més, podran continuar fent aportacions als seus plans de pensions personals per un màxim de 1.500 euros, cosa que eleva la quantia màxima a l’any a 5.750 euros.

A addwill recomanem als autònoms que verifiquin si els interessa acollir-se a algun dels nous plans d’aquest tipus que s’estan constituint i així, tributin menys al seu IRPF del 2023. Estem a la vostra disposició per assessorar-vos i ajudar-vos a prendre la millor decisió en funció de les vostres necessitats i circumstàncies particulars.

Si voleu ampliar la informació, podeu posar-vos en contacte amb el departament de laboral a través de l’email laboral@addwill.eu o del telèfon +34 93 487 52 00, o si ho preferiu podeu contactar-nos a través del nostre formulari fent clic aquí.