L’abril passat es va aprovar la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, amb l’objectiu de reduir al mínim els efectes negatius de la generació i gestió dels residus en la salut humana i el medi ambient.

Un dels aspectes que el poden afectar és l’establiment d’un IMPOST ESPECIAL SOBRE ELS ENVASOS DE PLÀSTIC NO REUTILITZABLES.

Si fabrica o adquireix qualsevol tipus d’envàs de plàstic o materials semielaborats com films de plàstic es pot veure afectat per aquest impost, ja sigui perquè ho suporti o resulti ser contribuent i estigui obligat a donar-se d’alta, realitzar declaracions i ingressar aquest impost, el qual començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2023, però si és el cas, necessitarà anar preparant els seus programes de gestió i facturació per poder complir amb les obligacions que li concerneixin en uns mesos.

De quin tribut es tracta i sobre què es grava?

L’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la fabricació, importació o adquisició intracomunitària d’envasos de plàstic no reutilitzables, que no puguin realitzar múltiples circuits o rotacions mitjançant l’emplenament o reutilització.

També s’aplicarà l’impost als productes plàstics semielaborats com les preformes o les làmines de termoplàstic.

S’entén per fabricació l’elaboració d’envasos de plàstic no reutilitzable, excepte si estan fets exclusivament de productes de plàstic semielaborats esmentats.

¿Quan es paga?

L’impost es meritarà, en la fabricació, quan es posi a disposició de l’adquirent, a la importació, en pagar els drets d’importació i en les adquisicions intracomunitàries, quan es produeixi la meritació a l’IVA.

Quins productes no estan subjectes a l’Impost?

  • Fabricació de productes que deixin de ser adequats per destinar-los com a envàs o siguin destruïts.
  • Els que s’enviïn directament pel fabricant o un tercer en el seu nom i compte fora d’Espanya.
  • Adquisició de pintures, laques i adhesius a incorporar als envasos.

Quins productes estan exempts?

  • Els envasos o productes semielaborats en relació a medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, entre d’altres.
  • L’adquisició intracomunitària dels envasos de plàstic no reutilitzables que siguin enviats directament fora d’Espanya.
  • L’adquisició d’envasos que, abans de finalitzar el termini per a l’autoliquidació de l’impost han estat destruïts o deixin de ser útils.
  • Els productes semielaborats (rotllos de film) que no vagin a ser utilitzats per obtenir envasos.

Qui ho ha de declarar?

Són contribuents les persones físiques o jurídiques i entitats que realitzin la fabricació, la importació o adquisició intracomunitària dels productes subjectes. Per tant, tindran l’obligació d’ingressar i presentar la declaració de l’Impost. Prèviament, els hauran d’inscriure al Registre territorial de l’Impost que es creï.

Base i tipus

La base imposable estarà constituïda pels kg. de plàstic NO RECICLAT contingut als envasos no reutilitzables. El reciclatge pot ser físic o químic

El tipus impositiu serà de 0,45 euros per kg.

Deduccions i devolucions

A les autoliquidacions, mensuals o trimestrals, es podran deduir l’import de l’impost pagat en la fabricació o adquisició intracomunitària per:

  • Els envasos que hagin estat enviats fora d’Espanya (IVA)
  • Els envasos que, abans de la seva venda o entrega, hagin deixat de ser útils o destruïts.

Quan la quantia de les deduccions superi l’import de les quotes meritades en el mateix període, l’excés podrà ser compensat en els següents quatre anys.

Podran sol·licitar devolució els importadors quan enviïn aquests productes fora d’Espanya o no soguin útils o siguin destruïts.

 Obligacions formals i factures

Els adquirents intracomunitaris hauran de portar en suport informàtic un llibre registre d’existències on constin els moviments dels envasos i identificació del proveïdor o destinatari.

Finalment, a les factures que s’expedeixin en ocasió de totes les vendes o lliuraments dels productes objecte d’aquest impost s’haurà de consignar tant la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, contingut en aquests productes, com l’import de l’impost meritat (si s’és fabricant) o suportat, en els altres casos.

A addwill, estem a la seva disposició si vol ampliar la informació i assessorament sobre això per part dels nostres professionals experts. Pot deixar la seva consulta fent clic aquí.