L’article 7p de la llei sobre l’impost sobre les rendes físiques (IRPF) permet l’exempció de les rendes del treball obtingudes a l’estranger, amb un límit de 60.100 euros anuals.

A causa del gran estalvi fiscal que suposa l’aplicació d’aquesta exempció, l’Agència Tributària realitza regularment comprovacions limitades de dades, requeriments d’informació a les empreses i inspeccions, exigint ​​l’aportació de documentació acreditativa dels rendiments obtinguts a l’estranger.

El no compliment dels procediments requerits per l’Administració Tributària implicarà la pèrdua del dret a l’exempció, juntament amb l’obligació tributària de la devolució de les quotes d’IRPF deixades de pagar i els recàrrecs i sancions corresponents. Això afecta tant l’empleat com l’empresa, que ha realitzat una retenció incorrecta de les retribucions satisfetes pel treballador. Aquestes tasques probatòries també s’estan exigint en els casos on l’empresa ha retingut sense tenir en compte l’exempció, mentre que el treballador sí que l’ha practicat a la seva declaració de la renda.

Davant d’una comprovació és important presentar la resposta dins el termini establert, aportant tota la documentació reclamada. Per tant, és necessari un rigorós registre de tota la informació i un càlcul correcte de l’exempció a aplicar.

Com et podem ajudar en una revisió de l’exempció?

A Addwill, comptem amb el programa TravelTracker, que permet registrar tota la documentació relativa als desplaçaments. Gràcies a TravelTracker, la documentació quedarà registrada i davant d’una revisió, podrem contestar presentant tota la informació reclamada.

En disposar de la documentació necessària, podem calcular l’exempció correctament, i així evitar futures sancions o incoherències entre allò declarat per l’empresa i el treballador. Així mateix, comptarà amb el suport d’un equip d’advocats i economistes especialistes en l’assessorament fiscal durant tot el procediment de revisió.