El proper 31 de desembre finalitza el termini per fer unes sol·licituds a l’efecte de l’IVA a l’Agència Tributària perquè siguin efectives a partir de gener de 2022, i igualment cal tenir en compte altres qüestions rellevants a finals d’any que passem a enumerar.

1- Obligació de portament electrònic dels llibres registre (SII)

És necessari revisar la xifra de negocis per conèixer si hi ha l’obligació de presentar declaracions mensuals o trimestrals de l’impost sobre el valor afegit. Existeix obligació de presentar declaracions mensuals si es supera la xifra de 6.010.12,04 euros de facturació.

En relació amb l’obligació relativa al subministrament d’informació immediata (SII) els qui adquireixin la condició de Gran Empresa per excedir el volum d’operacions de 6.010.120,14 € durant l’exercici 2021, hauran de complir amb el subministrament dels registres de facturació a partir de l’1 de gener del 2022.

Això és independent del fet que l’obligació de comunicar a l’Administració Tributària l’adquisició de la condició de Gran Empresa es pugui realitzar durant tot el mes de gener i, en qualsevol cas, abans del venciment del termini per a la presentació de la primera declaració periòdica afectada per la variació posada en coneixement de l’Administració tributària o que s’hagués hagut de presentar si no s’hagués produït aquesta variació, i.e. el 21 de febrer de 2022, en cas de trobar-se subjectes a l’obligació de presentar el model esmentat.

Finalment, el SII és obligatori per a les empreses inscrites al Registre de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME), així com per als grups d’IVA.

2- Declaracions estadístiques Instrastats (Intrastat)

Existeix obligació de presentar declaració intrastat de tots els subjectes passius de l’impost sobre el Valor Afegit, que hagin realitzat operacions intracomunitàries per un valor que assoleixi el llindar d’exempció 400.000 euros durant l’any natural anterior o quan, no havent assolit aquest llindar, ho aconsegueixin durant l’any natural en curs.

Així mateix, és recomanable conciliar els instrastats juntament amb el model 349, declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

3- REGE (Règim Especial del Grup d’Entitats en l’IVA)

Mitjançant el model 039 és obligatori comunicar les qüestions següents a través de la presentació de la Comunicació de dades relativa al REGE:

– Si és el cas, opció o renúncia:

  • A l’aplicació del REGE a l’IVA.
  • A l’aplicació de la modalitat avançada del REGE.
  • A l’aplicació del Règim de Devolució Mensual de l’IVA a la totalitat de les entitats del grup integrades al REGE.

– En tot cas, la relació d’entitats del Grup que apliquen el REGE, indicant si hi ha alteracions o no respecte a l’anterior any

4- Règim Especial de criteri de caixa

Existeix també la possibilitat de comunicar l’opció (per al 2022 i successius) o la renúncia (per al 2022, 2023 i 2024) a l’aplicació del Règim Especial del criteri de caixa mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal (model 036/037).

5- Altres Règims Especials

Existeix a més la possibilitat de dur a terme les comunicacions següents relacionades amb altres règims especials:

  • Renúncia al Règim Simplificat o Règim Especial d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (per al 2022 i successius) mitjançant declaració censal (model 036/037) presentada davant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
  • Renúncia o opció per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global al Règim Especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció (per al 2022 i successius), mitjançant presentació de declaració censal (model 036 ) davant de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • Renúncia o opció per tributació en destinació al Règim de Vendes a distància a altres països de la Unió Europea (per al 2022 i el 2023), mitjançant presentació de declaració censal (model 036) davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Per a qualsevol dubte o per obtenir més informació no dubti en contactar amb nosaltres.