Des de l’1 de novembre de 2023 fins al 31 de gener de 2024 s’obren diversos terminis per dur a terme algunes opcions i renúncies a efectes de l’IVA davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

1.RÈGIM DE DEVOLUCIÓ MENSUAL DE L’IVA

Alta:

Les sol·licituds d’inscripció al Registre de Devolució Mensual (REDEME) es realitzaran durant el mes de novembre perquè tinguin efecte a partir de l’1 de gener de 2024, mitjançant la presentació del model 036.

La inclusió també es podrà sol·licitar durant el termini de presentació de les declaracions-liquidacions periòdiques. En aquest cas, la inscripció en el registre tindrà efecte a partir de l’endemà del dia en què finalitzi el període de liquidació d’aquestes declaracions-liquidacions, és a dir, des del mes següent.
Baixa:

Les sol·licituds de baixa voluntària en el registre es presentaran al mes de novembre de l’any anterior a aquell en què hagin de tenir efecte.

No es podrà tornar a sol·licitar la inscripció en el registre en el mateix any natural en què el subjecte passiu hagi sol·licitat la baixa del mateix.

2. RÈGIM DE DIFERIMENT DE L’IVA A LA IMPORTACIÓ

Els subjectes passius que vulguin optar pel diferiment de l’ingrés de les quotes de l’IVA d’Importació, hauran de fer-ho mitjançant la presentació del model 036 durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte. Es considerarà prorrogada per als anys següents sempre que no es produeixi la renúncia (igualment, durant el mes de novembre) o l’exclusió.

3. RÈGIM DE DEDUCCIÓ COMÚ PER A SECTORS DIFERENCIATS

Es pot realitzar la sol·licitud d’aplicació al règim de deducció comú per a sectors diferenciats per al 2024 durant el mes de novembre de 2023.

Així mateix, la renúncia a l’aplicació d’aquest règim s’ha de fer durant el mes de desembre de 2023.

4.RÈGIM DE VENDES INTRACOMUNITÀRIES A DISTÀNCIA A ALTRES ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA

5. Es pot dur a terme la comunicació relacionada amb l’opció per la tributació en destinació en el Règim de Vendes a distància a altres països de la Unió Europea fins al 2 de gener de 2024.

5. RÈGIM ESPECIAL DE GRUPS D’ENTITATS EN L’IVA

Fins al 2 de gener de 2024, l’entitat dominant d’un grup d’entitats que compleixi les condicions per aplicar el Règim Especial de Grups d’Entitats (REGE) haurà de presentar el model 039 a efectes de comunicar:

  • L’opció o renúncia pel REGE
  • L’opció o renúncia a l’aplicació de la modalitat avançada del REGE
  • L’aplicació del Règim de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME) a la totalitat de les entitats del grup

Cal recordar que quan es produeixin modificacions al llarg de l’any que afectin les entitats del grup que apliquen el REGE, l’entitat dominant haurà de presentar el model 039 comunicant aquestes modificacions a l’Agència Tributària dins el termini establert per a la presentació de l’autoliquidació corresponent al període de liquidació en què es produeixi la modificació.

6. RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA

Els subjectes passius podran optar per aquest règim especial de meritació de l’IVA mitjançant la presentació del model 036 entre l’1 de desembre de 2023 i el 2 de gener de 2024, el qual tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2024.

L’esmentada sol·licitud de baixa s’ha de presentar durant el mes de novembre, tenint els seus efectes aquesta baixa a partir de l’1 de gener de 2024 i durant un mínim de tres anys.

7. ALTRES RÈGIMS ESPECIALS

També existeix la possibilitat de dur a terme les següents comunicacions relacionades amb altres règims especials mitjançant la presentació del model 036 fins al 2 de gener de 2024:

  • Opció o renúncia per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el Règim Especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció
  • Renúncia al Règim Simplificat o al Règim Especial d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

8.SUBJECTES PASSIUS CONSIDERATS GRAN EMPRESA

Cal revisar la xifra de negocis per conèixer si hi ha l’obligació de presentar declaracions mensuals de l’Impost sobre el Valor Afegit, en el cas del qual s’haurà de comunicar aquesta circumstància mitjançant la presentació del model 036 durant el mes de gener de 2024.

La consideració de Gran Empresa s’obté en el supòsit que la xifra de negocis durant l’any 2023 superi l’import de 6.010.121,04 euros.

9.OBLIGACIÓ DE PORTAR ELECTRÒNICAMENT ELS LLIBRES REGISTRE (SII)

En relació amb l’obligació referent al subministrament d’informació immediata (SII), aquells que adquireixin la condició de Gran Empresa hauran de complir amb el subministrament dels registres de facturació a partir de l’1 de gener de 2024.

La mateixa obligació tindran les empreses que s’inscriguin al Registre de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME), així com els subjectes passius acollits al REGE (grups d’IVA).

A més, poden optar a portar electrònicament els llibres registre els subjectes passius que no estiguin obligats a fer-ho, exercint la seva opció durant el mes de novembre de 2023.

Finalment, aquelles entitats que vulguin renunciar a portar electrònicament els llibres registre hauran de fer-ho mitjançant el model 036 fins al 30 de novembre de 2023.

10. DECLARACIONS ESTADÍSTIQUES INTRASTAT

Existeix obligació de presentar declaració Intrastat de tots els subjectes passius de l’IVA que hagin realitzat operacions intracomunitàries per un valor que arribi al llindar d’exempció de 400.000 euros durant l’any natural anterior o quan, sense haver assolit aquest llindar, l’assoleixin al llarg de l’any natural en curs.

A més, és recomanable conciliar els Intrastats juntament amb el model 349 (declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries).

A causa del gran nombre de particularitats relatives a tots aquests règims i obligacions (requisits, efectes, vigència, etc.), us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres per aclarir els vostres dubtes i acompanyar-vos en totes les gestions esmentades.

Podeu contactar a través del telèfon +34 934 875 200 o de l’email info@addwill.eu, o fent clic aquí.