Al Butlletí Oficial de l’Estat s’ha publicat la llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, conegudes com la Llei Crea i Creix.

Mitjançant aquesta llei s’introdueixen una sèrie de mesures que faciliten la creació d’empreses, la lluita contra la morositat comercial i redueix traves a l’expansió del negoci de les pimes.

Les mesures principals són:

1.- Agilitzar la creació d’empreses

S’estableix la possibilitat de crear una Societat de Responsabilitat Limitada amb un capital social de tan sols un euro, eliminant-se el mínim legal de 3.000 euros, i introdueix reformes per facilitar la constitució d’empreses de manera ràpida, àgil i telemàtica a través del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses

Aquesta mesura suposarà una reducció en el cost de creació d’empreses, cosa que promourà la creació de nous negocis, permetrà emprar els recursos alliberats en usos alternatius, alineant la normativa espanyola amb la dels països amb règims més favorables per a l’emprenedoria.

Així mateix, en el marc de l’impuls a la digitalització, es promou la creació d’empreses de forma telemàtica a través del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE), cosa que permetrà reduir els temps de constitució i els costos registrals i notarials.

2.- Mesures de lluita contra la morositat

La norma inclou mesures per avançar en la lluita contra la morositat en les operacions comercials, que constitueix una de les causes principals dels problemes de liquiditat i rendibilitat de moltes empreses espanyoles, especialment pimes.

Com a mesura fonamental, la llei impulsa l’adopció de la factura electrònica, modificant la normativa actual i ampliant l’obligació d’expedir i remetre factures electròniques a totes les empreses i autònoms en les relacions comercials, la qual cosa garantirà una major traçabilitat i control de pagaments entre elles. Aquesta mesura permetrà obtenir informació fiable i àgil per conèixer els terminis efectius de pagament, requisit indispensable per poder reduir la morositat de manera eficaç.

S’incorporen també incentius per a la reducció dels períodes mitjans de pagament, tant a través de la seva valoració en l’accés a les subvencions públiques, com mitjançant el reforç de la normativa de contractació pública per garantir que els adjudicataris abonin en temps el preu pactat amb els subcontractistes.

Finalment, es crearà un Observatori de Morositat Nacional, que s’encarregarà del seguiment i evolució de les dades de pagament i la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.

3.- Suport financer al creixement empresarial

La norma incorpora mesures per millorar els instruments de finançament del creixement empresarial alternatius al finançament bancari, com el crowdfunding o finançament participatiu, la inversió col·lectiva i el capital risc.

Dins l’àmbit del crowdfunding, la Llei Crea i Creix adapta la regulació nacional a la normativa europea, introduint més flexibilitat per a que aquestes plataformes prestin els seus serveis a Europa. A més, es reforça la protecció dels inversors i permet la creació de vehicles per agrupar els inversors. Per ampliar l’univers de projectes empresarials elegibles s’eleven els llindars dels imports permesos pel projecte finançat i per inversor.

S’hi inclouen un conjunt de modificacions per a l’impuls de la indústria del capital risc, i s’amplia el tipus d’empreses en què poden invertir aquestes entitats, incloent-hi empreses financeres amb un alt component tecnològic.

Finalment, s’amplien les figures reconegudes per a fons tancats, incloent-hi estructures de trajectòria àmplia en altres països del nostre entorn. Es tracta de fons de deute que puguin invertir en préstecs, factures o efectes comercials, contribuint i millorant el finançament empresarial de companyies que hagin vist deteriorada la seva estructura financera com a conseqüència de la pandèmia.

A addwill, estem a la vostra disposició si voleu ampliar la informació i assessorament sobre això per part dels nostres professionals experts del departament fiscal. Podeu deixar la vostra consulta fent clic aquí.