El 2 d’agost de 2022 es va publicar al BOE el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, amb entrada en vigor l’1 de gener de 2023, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

Contingut a destacar:

  1. Nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms

– La cotització dels treballadors per compte propi s’efectuarà per trams en funció dels rendiments nets anuals del treballador autònom.

– En el concepte de rendiments nets s’integraran tots els rendiments anuals obtinguts pels treballadors autònoms a l’exercici de les seves activitats econòmiques; a aquests ingressos anuals es deduiran totes les despeses produïdes en l’exercici de l’activitat i necessàries per a la seva obtenció, addicionalment s’aplicarà una deducció del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent

– Durant els exercicis 2023 a 2025 s’aplicarà una taula de 15 trams per a cada exercici en què es determina la base de cotització segons els rendiments nets obtinguts.

– Els autònoms podran canviar fins a sis vegades l’any la seva quota en funció de la previsió d’ingressos nets, en finalitzar l’exercici i un cop coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, retornant-se quotes per la Seguretat Social o bé ingressant les quotes si els rendiments nets han estat superiors als previstos al llarg de l’exercici.

– Si el treballador autònom preveu que els seus rendiments seran inferiors al Salari Mínim Interprofessional en còmput anual, es preveu la possibilitat de triar base de cotització dins una taula reduïda.

– Es fixa una quota bonificada de 80 euros per als nous autònoms, durant 12 mesos, extensibles dotze mesos addicionals més quan els ingressos nets continuïn sent baixos.

– S’estableixen mecanismes de col·laboració entre la Inspecció de Treball i Seguretat Social i l’administració tributària en cas que es detectin diferències amb els rendiments computables a efectes fiscals.

– Abans de l’1 de gener de 2026 el Govern espanyol determinarà el calendari d’aplicació del nou sistema de cotització per ingressos reals, que preveu el desplegament de l’escala de trams d’ingressos i bases de cotització del període següent, amb un màxim de sis anys.

– Es suprimeix la figura de l’autònom a temps parcial, atès que amb el nou sistema de cotització aquesta figura no té sentit.

  1. Canvis en l’acció protectora dels treballadors autònoms o per compte propi

– Es crea la prestació de cessament d’activitat parcial del treballador autònom, i el règim de la prestació és diferent en el cas que l’autònom tingui o no treballadors per compte aliè al seu servei.

– També es regula l’accés a la prestació de cessament per activitat en el supòsit de cessament temporal causat per força major

– Nova prestació per a la sostenibilitat de l’activitat de les persones treballadores autònomes d’un sector d’activitat afectat pel Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació en la seva modalitat cíclica.

– Així mateix, es regula la bonificació en la cotització per als autònoms que siguin beneficiaris de la prestació per tenir cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Si vol ampliar la informació, pot posar-se en contacte amb el nostre Departament Laboral.