El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, publicat al BOE del dia 13 de març de 2021, crea la Línia Covid d’ajudes directes a les empreses no financeres i autònoms (empresaris i professionals) més afectats per la pandèmia (sectors de l’Annex adjunt), amb domicili fiscal en territori espanyol o quan es tracti d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya a través d’establiment permanent, que tindran caràcter finalista i s’han d’aplicar a la satisfacció del deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que aquests s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei (anteriors a 13 de març de 2021). En primer lloc, s’han de satisfer els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, primant la reducció del nominal del deute amb aval públic.

Les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla realitzaran les corresponents convocatòries per a l’assignació de les ajudes directes als destinataris situats en els seus territoris i assumiran la tramitació i gestió de les sol·licituds.

El Reial decret-llei estableix el marc bàsic dels requisits per poder ser destinatari de la nova línia i els criteris per a fixar la quantia de l’ajuda.

Els ajuts no podran superar les quanties i / o límits màxims que estableix el Reial decret-llei, en funció de la caiguda del volum d’operacions, excepte Balears i Canàries que podran augmentar els percentatges de cobertura de pèrdues i els límits màxims de les ajudes

Es consideraran destinataris d’aquests ajuts, els empresaris o professionals i entitats adscrites als sectors definits en l’Annex I, i el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o tribut indirecte equivalent hagi caigut més d’un 30% l’any 2020 pel que fa a 2019.

En el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’IRPF, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors, l’ajut màxim que es concedirà serà del 40% de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%.

En el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors, l’ajut màxim serà del 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%.

En ambdós supòsits, l’ajuda no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

En el cas de grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada, els límits anteriors s’aplicaran a el grup en el seu conjunt.

També es consideren destinataris, els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF adscrits als sectors definits en l’Annex I. En aquest cas, el límit màxim d’ajut serà de 3.000 €.

Entre els requisits que han de complir els destinataris en el moment de presentar la sol·licitud, destaquem el de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, tot i que per Acord de Consell de Ministres es poden establir requisits addicionals.

Els destinataris es comprometen a mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022, a no repartir dividends durant 2021 i 2022, i a no aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de l’aplicació de alguna de les mesures.

En cap cas es consideren destinataris aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que en la declaració de l’IRPF corresponent a 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què hagués aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, en és el cas, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l’IS o de l’IRNR, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

Podeu descarregar l’annex fent clic aquí.