Divendres passat dia 7 d’octubre va entrar en vigor la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, més coneguda com a «Llei del Només Sí és Sí», que modifica el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques.

La implantació de polítiques de detecció i eradicació i els protocols de reacció s’estimen, ara amb més motius, imprescindibles.

Centrant-nos en les principals novetats que aporta la norma a l’àmbit laboral, destaquem:

  • Des del punt de vista de la prevenció i la sensibilització en l’àmbit laboral, les empreses estaran obligades a promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral a la feina, incidint especialment en l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  • Les companyies hauran d’arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per donar llera a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat víctimes d’aquestes conductes, incloent-hi específicament les patides en l’àmbit digital.

Mesures concretes a adoptar

  • Elaboració i difusió de codis de bones pràctiques.
  • La realització de campanyes informatives, protocols d’actuació o accions de formació, que s’hauran de negociar amb els representants dels treballadors, dels quals es podrà beneficiar tota la plantilla, sigui quina sigui la forma de contractació.
  • Les empreses que es subjectin de forma estricta al que estableix aquesta LO seran reconegudes amb el distintiu d’”Empreses per una societat lliure de violència de gènere”. Quan es donin circumstàncies que així ho justifiquin, es revisarà aquesta concessió i es podrà retirar, arribat el cas.

La responsabilitat penal de les empreses

La LO amplia el catàleg de delictes per incloure algunes conductes vinculades amb els delictes contra la integritat moral (tracte degradant) i els delictes d’assetjament sexual.

  • Quant al delicte contra la integritat moral, es modifica l’article 173.1 del CP, en relació amb les conductes que atemptin contra la integritat moral de les persones, generant per primera vegada responsabilitat penal per a les persones jurídiques. A partir d’ara podran ser condemnades les persones jurídiques quan algun membre de la seva organització infringeixi a una altra persona un tracte degradant, que en menyscabi greument la integritat moral.

La pena de multa serà de sis mesos a dos anys, fet que implica un import mínim de 5.400 euros i màxim de 3.600.000 euros, tenint en compte la graduació de la pena de multa de l’art. 50.4 del CP.

  • Igualment es modifica la redacció del delicte d’assetjament sexual (art. 184 del CP). En concret, generaran responsabilitat penal les conductes vinculades amb la sol·licitud de favors de naturalesa sexual, per a si o per a un tercer, en l’àmbit d’una relació laboral, docent, de prestació de serveis o anàloga, continuada o habitual, que provoquin a la víctima una situació objectiva i greument intimidatòria, hostil o humiliant.

De la mateixa manera, com en el cas del delicte d’integritat moral, quan una persona jurídica sigui responsable d’assetjament sexual, se li imposarà la pena de multa de sis mesos a dos anys.

  • Una altra modificació a destacar és l’ampliació del delicte de revelació de secrets (art. 197 del CP) que castigarà a qui, sense autorització de la persona afectada, difonguin, revelin o cedeixin a tercers imatges o enregistraments audiovisuals d’aquella menyscabant greument el seu intimitat personal.

Implantació d’un sistema de “Compliance”

Tot això obligarà les empreses a implantar un sistema de ‘compliance‘, a actualitzar o realitzar una nova anàlisi de riscos per determinar la possible comissió d’aquest tipus de delictes a la seva estructura. Les empreses han d’establir mesures per evitar els delictes descrits prèviament.

La implantació de polítiques de detecció i eradicació i els protocols de reacció es consideren imprescindibles a qualsevol empresa per evitar multes, les quals podrien assolir la xifra dels 3.600.000 euros.

Si voleu ampliar la informació, podeu posar-vos en contacte amb el departament de laboral, o si ho preferiu podeu contactar-nos a través del nostre formulari fent clic aquí.