El 5 de gener de 2023 es va publicar al BOE el Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal.

Els canvis introduïts que han entrat en vigor l’1 d’abril de 2023, pretenen agilitzar tràmits i eliminar obligacions burocràtiques i s’aplicaran tant als processos d’incapacitat temporal (IT) nous, com als que en aquest moment es trobin en curs i no hagin superat els 365 dies de durada.

Les novetats més destacades són:

 • Supressió de l’obligació del treballador de rebre i presentar la còpia del part mèdic d’IT que estava destinada a l’empresa.
 • Es suprimeix l’obligació de les empreses de transmetre informació a l’INSS en els successius parts de confirmació i d’alta. Només hauran de remetre a l’INSS les dades econòmiques en els parts de baixa.

Us detallem a continuació les modificacions aplicades en el procediment de tramitació, comunicacions i remissió de dades:

 1. El facultatiu que expedeix els parts mèdics d’IT: només lliurarà una còpia d’aquests al treballador, el qual ja no té l’obligació de rebre ni presentar la còpia que era per a l’empresa.
 2. El SPS, mútues i empreses col·laboradores: ara remeten de forma immediata via telemàtica, les dades de parts mèdics de baixa, confirmació i alta a l’INSS en el primer dia hàbil posterior a la seva expedició.
 3. L’Institut Nacional de la Seguretat Social: ha de comunicar a les empreses via els Fitxers INSS Empreses -FIE i FIER-, les dades identificatives de caràcter merament administratiu relatives als parts mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua, referits a les seves persones treballadores, com a màxim, en el primer dia hàbil després de la seva recepció.
 4. Les empreses: han de transmetre a l’INSS a través del sistema RED en el termini màxim de tres dies hàbils des de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, les dades determinades mitjançant ordre ministerial. La transmissió no serà obligatòria quan la persona treballadora pertanyi a algun col·lectiu respecte del qual l’empresa o empleador no tingui obligació d’incorporar-se al sistema RED.
 5. L’Institut Nacional de la Seguretat Social: reenviarà immediatament a les mútues, en el primer dia hàbil següent al de la seva recepció, els parts mèdics i les dades comunicades per les empreses, mitjançant un fitxer informàtic.
 6. L’Institut Nacional de la Seguretat Social: facilitarà a la TGSS, quan sigui necessari, les dades de les persones treballadores que es troben en situació d’incapacitat temporal amb o sense dret a prestació econòmica durant cada període de liquidació de quotes, amb la finalitat que aquest servei comú dugui a terme les actuacions necessàries perquè en la liquidació de quotes de la Seguretat Social es compensin, en el seu cas, les quantitats satisfetes a les persones treballadores en el pagament per delegació d’aquesta prestació.

Aquesta comunicació entre entitats serà necessària perquè la TGSS apliqui aquestes compensacions en la liquidació de quotes.

 1. Inspectors mèdics de l’INSS o de l’ISM: Si el part mèdic d’alta és expedir per l’inspector mèdic de l’INSS o, de l’Institut Social de la Marina, aquestes entitats traslladaran les dades del part de forma immediata en el primer dia hàbil després de la seva expedició, al corresponent servei públic de salut per al seu coneixement i també a la mútua, en el cas de persones treballadores protegides per la mateixa, perquè aquesta dicti acord declarant extingit el dret per causa de l’alta, els seus motius i efectes, i notifiqui l’acord a l’empresa. A més, l’inspector mèdic lliurarà una còpia del part a la persona treballadora, informant de l’obligació d’incorporar-se al treball el dia següent al de l’expedició.

L’entitat gestora comunicarà a l’empresa les dades merament administratives dels parts d’alta mèdica de les seves persones treballadores, com a màxim, en el primer dia hàbil després de la seva expedició.

Quan en un procés d’incapacitat temporal s’hagi expedit el part mèdic d’alta per l’INSS, o per l’Institut Social de la Marina, a través dels inspectors mèdics d’aquestes entitats, durant els cent vuitanta dies naturals següents a la data en què s’expedí l’alta, seran aquestes entitats les úniques competents, a través dels seus propis metges, per emetre una nova baixa mèdica per la mateixa o similar patologia.

A continuació, us adjuntem el nou model oficial de part mèdic de Baixa/Alta d’IT, que incorpora els següents camps i informació:

 • Secció d’Entitat emissora: s’afegeix “Empresa col·laboradora”.
 • S’afegeix el nou camp: Data de baixa del procés anterior del qual és recaiguda, on es volca la data de baixa/recaiguda del part previ al nou part de baixa/recaiguda emès.
 • Causes de l’alta mèdica: per exemple, la causa d’alta “Inici maternitat”, ara es denomina “Naixement i cura del menor”, per identificar de manera més correcta la situació d’alta mèdica per paternitat.

Si voleu ampliar la informació, podeu posar-vos en contacte amb el departament de laboral a través del telèfon +34 487 52 00 o de l’email laboral@addwill.eu, o si ho preferiu podeu contactar-nos a través del nostre formulari fent clic aquí.