El passat 11 de juliol va entrar en vigor la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, entre altres disposicions, la norma introdueix “l’obligació de subministrament d’informació sobre saldos i operacions que mantenen els titulars de monedes virtuals”, en definitiva, es fa imprescindible declarar les posicions de les criptomonedes i, en concret, informar mitjançant el Model 720 (Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger) de la titularitat d’aquelles monedes virtuals que es situïn a l’estranger, i en particular des dels Exchanges.

Obligació de presentar la declaració de béns a l’estranger: model 720

El reglament, RD 1065/2007, estableix un límit conjunt de 50.000 € per sota del qual no existiria obligació de presentar el model 720, però en el cas de les monedes virtuals a dia d’avui no s’ha produït la modificació del mateix, per la qual cosa no s’ha establert un límit per sota del qual no existiria obligació de presentar el citat model 720, de manera que, si d’aquí al mes de febrer no es modifica el reglament, tindrien obligació de presentar el model 720 tots aquells que tinguin inversions en criptomonedes ubicades a l’estranger.

D’altra banda, a dia d’avui, hi ha també una incertesa jurídica sobre com valorar les posicions de les criptomonedes. En el cas dels valors negociats, els comptes corrents o els dipòsits, les posicions prenen com a referència el 31 de desembre de cada any o en base a la mitjana de la valoració de l’últim trimestre. En el cas que ens ocupa, atès que no existeix desenvolupament normatiu al respecte, estem pendents de la normativa que ens indiqui com s’ha de procedir a la declaració de les criptomonedes en aquest model.

En qualsevol cas, hem de fer notar que la no presentació del model 720 comporta unes sancions importants que poden anar des dels 5.000 euros per dades omeses fins a una sanció mínima de 10.000 euros.

Registre de posicions mitjançant programes o plataformes especialitzades

Per totes aquestes raons recomanem als nostres clients que posseeixen criptomonedes a l’estranger que portin a terme un registre de les posicions de les seves criptomonedes a fi de poder acreditar els saldos de les criptodivises tenint en compte la valoració a 31 de desembre, o la valoració mitjana de l’últim trimestre.

A ADDWILL Partners, SLP, prestem un assessorament especialitzat en el camp de les criptodivises, per aquest motiu i atenent a aquestes necessitats recomanem utilitzar encaridament eines per portar el registre com Trackcoin, Cointracking, Cointracker o altres programes similars amb què poder portar el registre de les seves posicions en els Exchanges o els seus wallets particulars d’aquest últim trimestre 2021 a fi de poder calcular en cas necessari el valor mitjà dels imports de les criptodivises.

En qualsevol cas, si necessita assessorament sobre les implicacions fiscals de la inversió en criptomonedes, o assessorament fiscal per declarar les posicions davant l’Agència Tributària Espanyola, a ADDWILL PARTNERS, SLP disposem d’un equip expert en la matèria, que podrà resoldre les seves consultes.