En dates recents, s’ha publicat la Resolució corresponent a la Consulta tributària V2200-23 de la Direcció General de Tributs (DGT). En aquesta consulta, s’analitza l’aplicació de l’exempció sobre les plusvàlues resultants de la transmissió de participacions, segons l’establert a l’article 21.3 de la Llei de l’Impost sobre Societats (LIS). La consulta centra el seu anàlisi en la transmissió de societats de propòsit específic (SPVs) relacionades amb projectes d’energia renovable, fins i tot abans d’obtenir les llicències necessàries per a la construcció de les instal·lacions renovables.

Recordem, de forma resumida, que la Consulta V2265-21 qüestionava l’aplicació de l’exempció sobre les plusvàlues derivades de la transmissió de participacions (“Participation Exemption”) prevista a l’article 21.3 de la LIS sobre SPVs de projectes d’energia renovable quan aquestes es troben en una fase de desenvolupament prèvia a l’inici de la construcció de la instal·lació amb base en la seva consideració com a entitats patrimonials per considerar que encara no desenvolupaven una activitat econòmica.

Amb la publicació de la recent consulta, aquest criteri sembla haver-se modificat.

En particular, la Consulta V2200-23 aborda l’aplicació de l’exempció de la plusvàlua en la venda de SPVs abans de la fase de construcció per part d’una societat holding mixta.

Aquesta societat, a més de ser titular de les participacions transmeses, ofereix serveis relacionats amb la promoció a les seves participades (SPVs), comptant amb recursos materials i humans per fer-ho. De fet, l’entitat consultora (matriu) té com a activitat principal la gestió, compra-venda i anàlisi tècnic d’instal·lacions d’energies renovables.

D’altra banda, les SPVs estan en fase de promoció o desenvolupament en la qual no s’han obtingut totes les llicències i permisos preceptius. Així mateix, es menciona que les SPVs, durant la fase de promoció, externalitzen tots els treballs i no compten amb mitjans personals propis.

La DGT accepta l’aplicació de l’exempció de l’article 21 LIS de la plusvàlua obtinguda en la transmissió de les participacions a les SPVs, sempre que es compleixin els seus requisits generals.

L’objecte de la Consulta es centra a determinar si aplica la limitació de l’exempció recollida a l’article 21.5.a) de la LIS, que fa referència a la impossibilitat d’aplicar l’exempció si l’entitat participada és considerada una entitat patrimonial.

Pel que fa a la possible classificació de les SPVs com a entitats patrimonials, la DGT conclou, basant-se en jurisprudència i resolucions del TEAC, que aquestes entitats no tenen aquesta consideració, ja que desenvolupen l’activitat de promoció o desenvolupament de parcs solars fotovoltaics (incloent-hi tasques de pre factibilitat; contractació de terrenys; redacció d’estudis i projectes tècnics; tramitació i legalització de les instal·lacions i obtenció de totes les llicències, autoritzacions i permisos per a la construcció de parcs solars fotovoltaics). En conseqüència, aquestes entitats no tindrien la consideració de patrimonials, ja que els seus elements estarien afectes al desenvolupament d’una activitat econòmica.

La DGT assenyala que, si l’activitat de les SPVs implica l’ordenació de mitjans de producció o recursos humans amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis en el mercat, el transmissor pot aplicar l’exempció de l’article 21 de la LIS. No obstant això, s’adverteix que aquesta és una qüestió de fet que el contribuent ha de demostrar, i la seva avaluació correspon als òrgans competents de l’Administració Tributària.

En resum, la DGT sembla utilitzar un criteri menys restrictiu en la fixació del concepte d’activitat econòmica ampliant-ne el contingut en el sector de les renovables, en termes semblants als recentment utilitzats en el sector del joc en línia (Resolució DGT V0863-23).

D’aquesta manera, la DGT sembla tornar a un criteri previ a la Consulta V2265-21 (criteri mantingut a les consultes V3707-15 i V2931-16). En termes semblants es va pronunciar en l’àmbit de la seva competència l’Agència Tributària Foral de Navarra a la Consulta del 17 d’octubre de 2022 sobre aquest particular.

En conclusió, seria aconsellable analitzar cada cas específic i les circumstàncies de fet que li són aplicables amb l’objecte de determinar si la situació en qüestió s’ajusta a l’escenari contemplat en aquesta consulta.

Finalment, cal tenir en compte que ni en la consulta actual ni en la realitzada el 2021 s’ha mencionat de forma expressa un canvi de criteri sobre el tema en qüestió.

Per acabar, es consulta sobre la tributació dels pagaments contingents derivats de la transmissió a l’Impost sobre Societats.

Pel que fa a la imputació temporal, de les rendes de transmissió quan hi ha pagaments fixos i contingents, respecte a la part de la renda que es correspongui amb pagaments variables, cal analitzar si, en el moment de realitzar-se la transmissió, és possible determinar, amb la millor estimació possible, el preu contingent, en quin cas, aquesta part de la renda es considerarà devengada en el moment de realitzar-se l’operació de venda. No obstant això, si en el moment de la transmissió no fos possible determinar, amb la millor estimació possible, el preu contingent, la quantitat continguda generarà una renda imputable al període impositiu en què es produeixin aquests fets futurs incerts i no al període en què es va produir la transmissió.

A addwill quedem a la vostra disposició per facilitar-vos informació més detallada o assessorament personalitzat respecte a aquest tema.

Podeu contactar a través del telèfon +34 934 875 200 o del correu electrònic info@addwill.eu, o fent clic aquí.