El Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE 23-12-2020) inclou, com el seu títol indica, mesures en l’àmbit tributari, entre les quals destaquem les següents:

Ajornament de deutes tributaris

En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat (Impost sobre el Valor Afegit, Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) les persones o entitats amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 l’any 2020 podran sol·licitar l’ajornament de l’ingrés del deute tributari de totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des l’01-04-2021 al 30-04-2021, ambdós inclosos, sempre que la sol·licitud sigui de quantia inferior a 30.000 euros. L’ajornament serà de 6 mesos, i no es meritaran interessos de demora durant els primers 3 mesos.

Mòduls Renda – IVA

S’incrementa el percentatge de reducció a aplicar al rendiment net en estimació objectiva en la declaració de l’IRPF de l’exercici 2020. La reducció queda fixada, amb caràcter general, en el 20%. Per a les activitats que s’han vist més afectades per les mesures adoptades per combatre la pandèmia pel COVID-19, com són les vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, inclòs el sector de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, la reducció s’estableix en el 35%. El nou import de la reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a efectes del quart pagament fraccionat corresponent a l’exercici 2020 i per calcular el primer pagament fraccionat corresponent a l’exercici 2021. El RD-llei 35/2020 estableix el llistat d’IAE als quals s’aplica.

Aquests nous percentatges de reducció també s’aplicaran en el règim simplificat de l’IVA sobre l’import de les quotes meritades en 2020 per operacions corrents, i també es tindrà en compte per calcular l’ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l’exercici 2021. El RD-llei 35/2020 estableix el llistat d’IAE als quals s’aplica.

Elimina la vinculació obligatòria que durant 3 anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA corresponent als exercicis 2020 i 2021. La renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’exercici 2021, no impedirà tornar a determinar d’acord amb aquest mètode el rendiment de l’activitat econòmica en 2022. Igualment, per a aquells contribuents que van renunciar a aquest mètode en l’exercici 2020, es permet que puguin tornar a aplicar el mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.

El termini de renúncies i revocacions al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i als règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, per a l’any 2021 és des del dia 2020.12.24 fins el 31 de gener de 2021.

IRPF. Rendiment de treball en espècie exempt

L’exempció prevista en l’IRPF per a les retribucions en espècie derivades de fórmules indirectes de prestació de servei de menjador d’empresa resultarà aplicable quan el servei es presti en el mateix local de l’establiment d’hostaleria o fora d’aquest, prèvia recollida per l’empleat o mitjançant el seu lliurament en el seu centre de treball o al lloc triat per aquell per desenvolupar la seva feina en els dies en què aquesta es realitzi a distància o mitjançant teletreball.

IRPF. Incentiu fiscal per fomentar la rebaixa de la renda arrendatícia

Els arrendadors que no siguin una empresa o entitat pública, o un gran tenidor, que haguessin subscrit un contracte d’arrendament per a ús diferent del de vivenda, o d’indústria, amb un llogater que destini l’immoble al desenvolupament d’una activitat econòmica classificada en la divisió 6 (Comerç, restaurants i hostalatge, reparacions) o en els grups 755 (Agències de viatges), 969 (Altres serveis recreatius, n.c.o.p), 972 (Salons de perruqueria i instituts de bellesa) i 973 (serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies) de la secció primera de les tarifes de l’IAE, podran computar en 2021 per al càlcul del rendiment del capital immobiliari com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda arrendatícia que voluntàriament haguessin acordat a partir del 14 de març de 2020 corresponents a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

IRPF. Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament

El termini de sis mesos per a que el saldo de dubtós cobrament tingui la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari sempre que aquesta circumstància quedi suficientment justificada, quedarà reduït a tres mesos en els exercicis 2020 i 2021. Per tant, quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de la finalització de el període impositiu hagin transcorregut més de 3 mesos, i no s’hagués produït una renovació de crèdit.

Deduïbilitat de pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn el 2020 i 2021

Els contribuents de l’IS, de l’IRPF o de l’IRNR que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent situat en territori espanyol que compleixin les condicions de l’article 101 de la LIS (entitats reduïda dimensió), en els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2020 i en l’any 2021 podran deduir, en aquests períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació sigui de tres mesos (abans: 6 mesos).

Pots descarregar-te tota la informació fent clic aquí .