Els empleats de companyies espanyoles enviats a l’estranger podran optar per continuar cotitzant a la Seguretat Social espanyola sense límit de temps.

L’Ordre ISM/835/2023, publicada el 22 de juliol de 2023 al Butlletí Oficial de l’Estat, regula la situació assimilada a l’alta a la Seguretat Social per a treballadors desplaçats a l’estranger al servei d’empreses espanyoles. Una modificació destacada és la possibilitat que, si la persona treballadora desplaçada es veu obligada a desvincular-se de la Seguretat Social espanyola segons la normativa del país de destinació, pugui continuar cotitzant a Espanya després d’un termini establert.

La situació assimilada a l’alta s’aplica en dos supòsits principals:

  1. Desplaçament a un país sense aplicació d’un instrument internacional de coordinació de sistemes de Seguretat Social o on els treballadors no estan inclosos en el seu àmbit d’aplicació subjectiu. En aquest cas, es consideraran en situació assimilada a l’alta en el règim de la Seguretat Social corresponent, amb l’obligació de cotitzar per part de l’empresa i els treballadors.
  1. Desplaçament a un país amb aplicació d’un instrument internacional que prevegi l’aplicació de la legislació del país d’origen després d’esgotar el període màxim de durada del desplaçament. Els treballadors podran optar per seguir subjectes a la legislació espanyola després del període màxim de desplaçament.

Aquestes situacions assimilades a l’alta només es mantindran durant el període de desplaçament originat per la contractació formalitzada a Espanya, i la contractació fora d’Espanya resultarà en l’extinció d’aquesta situació.

L’acció protectora per al supòsit 1 inclou subsidis i pensions contributives per diverses contingències. En el supòsit 2, abasta pensions contributives per incapacitat permanent, mort i supervivència derivades de contingències comunes, així com la pensió contributiva de jubilació.

Les empreses han d’informar a la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre dates d’inici i finalització del desplaçament, país on es troba la persona treballadora i data prevista de finalització del desplaçament. A més, els treballadors i empreses han de pactar per escrit l’aplicació de la legislació espanyola en matèria de Seguretat Social.

L’Ordre va entrar en vigor l’1 de novembre de 2023, amb un règim transitori detallat. Aquí podeu accedir a la publicació completa del BOE del 22 de juliol de 2023.

https://feex.org/wp-content/uploads/2023/07/BOE-A-2023-16892.pdf

Podeu contactar amb nosaltres per telèfon al +34 93 487 52 00 o per correu electrònic a laboral@addwill.eu o fent clic aquí.