A continuació us presentem un resum d’aquelles obligacions d’àmbit laboral que totes les empreses amb persones treballadores han de complir anualment, que us poden afectar:

Pla d’Igualtat

És obligatori per a totes les empreses amb una plantilla de 50 o més persones treballadores. Es tracta d’un conjunt de mesures adreçades a eliminar els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat entre dones i homes i la discriminació per raó de sexe a empreses tant públiques com privades.

Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL):

Tota empresa ha de dissenyar un PRL en què s’ha d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l’acció de prevenció de riscos a l’empresa, en els termes que reglamentàriament s’estableixin.

Protocol d’Assetjament

Totes les empreses, amb independència de la seva mida, tenen l’obligació d’implantar el Protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, i arbitrar procediments específics que possibilitin donar llera i solució als casos que puguin sorgir a les diferents organitzacions. No n’hi ha prou amb tenir el document, sinó que aquest protocol ha d’estar a més convenientment implantat i difós a l’empresa.

Protecció de dades

L’article 2 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) determina que els seus principis s’apliquen a “qualsevol tractament totalment o parcialment automatitzat de dades personals, així com al tractament no automatitzat de dades personals contingudes o destinades a ser inclosos en un fitxer”. Per tant, l’aplicació de la normativa de protecció de dades a empreses és obligatori en tot cas, ja que totes solen tractar entre d’altres, dades de clients, proveïdors o empleats.

LISMI

La Llei General de Discapacitat (antiga LISMI – Llei d’Integració Social dels Minusvàlids) estableix que totes les empreses públiques i privades espanyoles la plantilla de les quals sigui de 50 persones treballadores o més han de tenir una quota de reserva a favor de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% corresponent al 2% de la plantilla. Les empreses poden, excepcionalment, quedar exemptes de l’obligació de contractar persones amb discapacitat, adoptant alguna de les mesures substitutòries (Contracte amb un centre especial, Donació o patrocini i Enclavament laboral).

Protocol de desconnexió digital

La llei de protecció de dades obliga les empreses a elaborar una política interna que defineixi com garantir el dret a la desconnexió digital dels treballadors amb audiència prèvia dels representants dels treballadors. El dret a la desconnexió digital és el dret dels treballadors a no contestar vídeo trucades, correus electrònics, WhatsApp o qualsevol altre tipus de comunicació fora del seu horari laboral. Consisteix a respectar el temps de descans, els permisos i les vacances, a més de la intimitat personal i laboral dels treballadors.

Registre horari

L’empresa ha de garantir el registre diari de la jornada i ha d’incloure l’horari concret d’inici i de finalització de la jornada de treball de cada persona de la plantilla. En el cas d’empleats contractats a temps parcial, és obligatori lliurar-los a més còpia del registre esmentat, juntament amb la nòmina de cada mes.

Registre salarial per gènere

Totes les empreses, indistintament de la seva mida, tenen l’obligació de portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, complements salarials i extra salarials de la plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories o llocs de treball iguals o de igual valor.

Assegurança de conveni

Contractar una assegurança de conveni, sempre que així ho obligui la negociació col·lectiva. Molts convenis de treball estableixen l’obligació de les empreses d’atorgar una indemnització als empleats que puguin resultar incapacitats permanentment o morir, com a conseqüència d’un accident laboral.

Els imports són considerablement grans, per la qual cosa cal signar una assegurança que protegeixi davant d’aquest risc.

Obertura de centre de treball

Les empreses han de notificar a l’autoritat laboral pertinent que han creat un centre de treball. Així mateix, han d’informar si s’hi efectuen canvis, com ara la instal·lació d’equip o el trasllat o ampliació d’aquest.

Acord de Teletreball

Quan les persones treballadores prestin servei des del domicili o un altre, un mínim del 30% de la jornada mensual en un període de referència de 3 mesos, s’ha de subscriure un acord individual entre empresa i persona treballadora i registrar-lo al servei públic d’ocupació.

L’incompliment de les obligacions esmentades pot ocasionar sancions per a l’empresa.

Si necessiteu més informació i assessorament, podeu contactar amb el nostre departament laboral a través del telèfon +34 93 487 52 00 o a l’email comunicacio@addwill.eu, o si ho preferiu podeu plantejar-nos la vostra consulta a través del nostre formulari.