Entra en vigor el Reial Decret-llei 7/2021, pel qual es modifiquen un important número de matèries, entre d’altres, dret de la competència, prevenció del blanqueig de capitals, mesures tributàries i defensa dels consumidors, modificacions de les que volem destacar les següents:

I.- Modificació de la Llei 10/2012, de 28 d’abril de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Subjectes obligats:

S’amplia el llistat de subjectes obligats, estenent-lo a aquelles persones que:

(i) es dediquen professionalment a les activitats d’agència, comissió o intermediació en arrendaments de bens immobles que impliquen una transacció per una renda total anual igual o superior de 120.000 euros o una renda mensual igual o superior a 10.000 euros.

(ii) es comprometen a prestar de manera directa o indirecta, ajuda material, assistència o assessorament en qüestions fiscals com activitats empresarial o professional principal.

(iii) actuen com intermediaris en el comerç d’objectes d’art o antiguitats, i les persones que emmagatzemin o comerciïn amb objectes d’art o antiguitats o actuïn com intermediaris en el comerç d’objectes d’art o antiguitats quan ho portin a terme o lleven a cabo en ports francs.

Així mateix, s’afegeix als prestadors de servei de canvi de moneda virtual per moneda fiduciària i de custòdia de moneders electrònics.

Registre de proveïdors de serveis de canvi de moneda virtual per moneda fiduciària i de custòdia de moneders electrònics:

Després del corresponent desenvolupament reglamentari, aquests prestadors de serveis hauran d’estar inscrits en el registre constituït a l’efecte en el Banc d’Espanya, així com:

a) les persones físiques que presten aquests serveis, quan la base, la direcció o la gestió d’aquestes activitats radiqui a Espanya, amb independència de la ubicació dels destinataris del servei.

b) Les persones jurídiques establertes a Espanya que presten aquests serveis, amb independència de la ubicació dels destinataris.

La falta d’inscripció tindrà la consideració d’infracció molt greu, podent assolir, entre d’altres conseqüències, multes d’almenys 150.000 Euros.

Accés al Registre de Titularitats Reals:

Després del corresponent desenvolupament reglamentari, es permetrà l’accés, però exclusivament a les dades consistents en el nom i cognoms, mes i any de naixement, país de residència i de nacionalitat dels titulars reals vigents d’una persona jurídica o entitat o estructura sense personalitat jurídica, així com a la naturalesa d’aquesta titularitat real, en particular, a la dada de si la mateixa es deu al control de la propietat o al de l’òrgan de gestió de la mateixa.

L’accés a la informació disponible al Registre requerirà el pagament de la corresponent taxa i la prèvia identificació de la persona sol·licitant, l’acreditació de la condició en la qual es sol·licita l’accés i, en el cas d’informació sobre fideïcomisos tipus trust, la demostració d’un interès legítim pels particulars en el seu coneixement, en els termes que s’estableixin per reglament. Davant determinades situacions expressament regulades el Registre de Titularitats Reials podrà denegar l’accés a la informació.