El sistema tributari a Andorra és l’exemple perfecte de legalitat i transparència, però amb uns baixos impostos capaços de competir amb qualsevol país de món que no sigui considerat paradís fiscal. Abans d’embarcar-se en un projecte de compra o de residència fiscal a Andorra, convé conèixer els elements imprescindibles sobre la fiscalitat i els impostos. Revisem les grans parts de el sistema tributari andorrà.

Aquests són els impostos que actualment configuren el marc fiscal d’Andorra, i ho fan homologable a la resta de països de la Unió Europea i l’OCDE. A Andorra els impostos es recapten per mitjà dels Comuns (Ajuntaments) i el Govern. Els comuns són els encarregats de fer efectiu el recaptament segur dels impostos corresponents a:

 • ” Foc i Lloc ”
 • La propietat immobiliària
 • Els rendiments arrendataris
 • La realització d’activitats comercials, empresarials i professionals
 • Els gravàmens sobre la construcció

Pel que fa a el Govern d’Andorra, és responsable dels impostos següents:

 • L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • L’impost sobre societats (IS)
 • L’Impost sobre la Renda dels No Residents Fiscals (IRNR)
 • L’Impost General Indirecte (IGI)

En aquest post, ens centrarem en els impostos que recapta el Govern

andorra residencia fiscal

Impostos, sistema tributari Andorra vs Espanya

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

L’IRPF constitueix un dels impostos principals a Andorra. Està calculat sobre la renda que tota persona física és susceptible de generar, i particularment:

 • La renda d’una professió o una activitat corresponent a la suma de la remuneració, salaris i primes;
 • La renda relacionada a l’explotació de béns immobles, principalment propietats en lloguer;
 • La renda provenint de certes activitats com les activitats comercials, professionals o encara d’administració;
 • La renda derivada dels béns i drets mobiliaris, així com els interessos bancaris;

No entren en l’IRPF: les adquisicions a títol gratuït (herències, donacions) i la renda provenint de la cessió de béns immobles. Segons la fiscalitat andorrana, aquest impost està limitat a l’10%. Així mateix, és nul per sota de l’acumulació de 24.000,00 euros de renda per any, i el seu índex aplicat és de 5% per la renda compresa entre 24.000,00 euros i 40.000,00 euros. A partir de 40.000,00 euros el tipus impositiu aplicable és del 10%

La base sobre la qual s’aplica l’IRPF es pot veure reduïda a l’aplicar-se bonificacions o deduccions, com podrien ser aportacions a plans de pensions, el pagament de l’habitatge habitual o pensions compensatòries, entre d’altres. Finalment, les persones sotmeses a l’IRPF són les següents:

 • Les que resideixin a Andorra durant més de 183 dies durant l’any natural;
 • Les persones exercint una activitat econòmica al Principat, o que posseeixen interessos econòmics que els permetin realitzar beneficis, directes i indirectes

El termini de presentació i liquidació de l’IRPF, té termini de l’1 d’abril a l’30 de setembre de l’any següent sobre el que s’ha de liquidar.

L’Impost sobre Societats

Es tracta d’un impost que s’aplica sobre els beneficis obtinguts per una societat dins del seu període impositiu, si bé aquest no pot excedir de 12 mesos. El seu tipus impositiu màxim és d’un 10%. La liquidació d’aquest impost s’efectua durant el mes de setembre amb un pagament a compte i durant el mes de juliol de l’any següent es realitza la regularització total.

Hi ha dues reduccions d’especial interès, per als nous negocis. La primera és que el primer any d’aplicació de l’impost els obligats tributaris gaudeixen d’una reducció del 50% de la quota de liquidació, amb la qual cosa el tipus efectiu quedaria en el 5%

La segona, d’altra banda, beneficia a pimes i microempreses; és que per als obligats tributaris d’aquest impost que es constitueixin com nous empresaris d’una nova activitat empresarial o professional i que obtinguin uns beneficis inferiors a 100.000,00 euros, el tipus de gravamen aplicable durant els 3 primers anys d’activitat és:

 • El 5% per la part de la base de tributació compresa entre 0 i 50.000,00 euros
 • El 10% per la base de tributació restant

En el cas dels dividends o les participacions en beneficis queden exemptes d’imposició per als residents a Andorra.

L’impost sobre la renda dels no residents fiscals a Andorra

S’aplica a aquelles persones físiques o empreses que obtenen rendes al Principat d’Andorra, però no tenen residència al país. Totes les persones o empreses que no sent residents a Andorra obtinguin rendes al país han de presentar una declaració-liquidació de forma individual i a més designar un representant fiscal si les rendes les obtenen d’un particular o d’un establiment permanent.

Principals rendes subjectes a IRNR:

 • Si els serveis es presten dins d’Andorra: (reparacions, manteniments, altres treballs professionals sobre béns mobles o immobles)
 • Si els serveis es consumeixen dins d’Andorra: (assessoraments, estudis, projectes, assistència tècnica, conferències, espectacles)
 • Altres: operacions de reassegurances, lloguer de béns immobles propietat de persones no residents

L’import de l’impost a pagar és del 10% de la renda consignada a la factura. S’aplica un tipus d’un 5% si les rendes s’obtenen en concepte de cànons, un 1,5% si són rendes de reassegurances. Si es tracta de lloguer d’immobles, s’aplica una reducció d’un 20% sobre la renda obtinguda.

Rendes que no paguen impostos: Dividends, interessos i altres rendiments de capital mobiliari, compravenda internacional de mercaderies.

L’Impost General indirecte

L’Impost General Indirecte és l’equivalent a l’IVA, és un impost que grava l’intercanvi de béns i serveis efectuats al Principat, incloent les importacions. A Andorra el tipus impositiu general és del 4,5%, a diferència d’Espanya, que estableix un tipus del 21%. Dins d’aquest impost trobem, a més del general, altres 4 tipus impositius segons al fet que sigui aplicat:

 • Tipus súper reduït: tipus impositiu del 0%, és a dir lliure de IGI, a les activitats relacionades amb l’àmbit sanitari i educatiu, així com el lloguer d’habitatges o l’or destinat a la inversió
 • Tipus reduït: en aquest cas el valor impositiu és de l’1%, que s’aplica a l’alimentació (sense tenir en compte les begudes alcohòliques)
 • Tipus especial: el 2,5% s’aplica a el transport de persones, a la prestació de serveis oferts per organitzacions no públiques sense ànim de lucre i als béns de col·lecció, d’art o antiguitats
 • Gravamen incrementat: aquest tram s’aplica als serveis financers i bancaris aplicant un 9,5% IGI en les operacions.

Els obligats tributaris han de presentar la declaració periòdicament en funció de la xifra anual de negocis pel conjunt d’activitats desenvolupades l’exercici anterior:

 • <A 250.000,00 euros, presentació semestral: juliol i gener
 • <A 3.600.000,00 euros, presentació trimestral: abril, juliol, octubre i gener
 • En els altres casos, presentació mensual

Els avantatges per a les persones físiques

La fiscalitat andorrana presenta avantatges per a les persones físiques que han decidit instal·lar-se al país, entre les quals:

 • Tipus impositius reduïts en l’IRPF, comparat amb els països de l’entorn europeu.
 • Impostos indirectes a l’consum inferiors als dels països de l’entorn europeu.
 • La no imposició dels interessos bancaris fins a 3.000,00 euros
 • L’absència d’Impost sobre el Patrimoni
 • La inexistència d’impostos sobre l’herència

Et convidem a que ens consultis els teus dubtes a través del nostre apartat de contacte o si ho prefereixes pots navegar per la nostra web per conèixer millor tots els serveis que podem oferir-te.