L’Ordre HFP/311/2023, publicada el passat divendres 31 de març, eleva el límit exempt de garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes derivats de drets de naturalesa pública de la Hisenda Pública Estatal gestionats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i altres òrgans de l’Administració general de l’Estat i els seus organismes autònoms.

En virtut d’aquesta Ordre, el límit exempt de garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament s’eleva de 30.000 euros a 50.000 euros.

Aquest nou límit serà aplicable a partir del dia 15 d’abril de 2023, data d’entrada en vigor de la norma.

La mesura es justifica per la necessitat d’atorgar facilitats als contribuents amb dificultats econòmic financeres de caràcter transitori, tenint en compte el context econòmic actual derivat tant de la invasió russa d’Ucraïna com del xoc d’oferta que pateix l’economia europea associat a l’escalada dels preus de l’energia que generen dificultats a les economies domèstiques i sectors econòmics, sense oblidar els efectes encara existents de la crisi pandèmica ocasionada per la COVID-19.

La mesura s’aplica a les sol·licituds en període voluntari o executiu de pagament i s’acumularan en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què fa referència la mateixa sol·licitud, com qualsevol altre del mateix deutor per als quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin degudament garantits.

La disposició transitòria de l’Ordre ministerial assenyala que les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació a l’entrada en vigor de l’ordre continuaran regint-se pel que estableix la normativa vigent a la data de presentació de la sol·licitud corresponent.

Des d’addwill considerem que l’augment del límit per a l’exempció de garanties en els ajornaments o fraccionaments de pagament dels deutes tributaris és una mesura molt positiva per als contribuents, que moltes vegades tenen dificultats financeres per afrontar el pagament dels deutes tributaris, sent el procediment per garantir aquests deutes mitjançant aval o altre tipus de garantia un procediment costós en termes de temps i de diners.

A addwill estarem encantats d’ajudar-vos per a qualsevol dubte o qüestió que us sorgeixi sobre això, o si voleu ampliar la informació o requeriu assessorament sobre aquest tema per part dels nostres experts del departament fiscal.

Podeu contactar amb nosaltres a través de telèfon + 34 934 875 200 o de l’email info@addwill.eu.