La nova llei de l’habitatge entrà en vigor el 26 de maig de 2023, si bé la seva aplicació íntegra serà gradual, i en concret les mesures de contenció de rendes dels nous contractes de lloguer. Això és així, perquè a dia d´avui no s´han publicat les zones de mercat residencial tensionat, com tampoc s´ha tramitat encara l´índex de referència dels preus de lloguer.

Per tant, i fins que no s´hagin aprovat les zones de mercat tensionat, les rendes dels nous contractes són les que lliurement les parts determinin, independentment, siguis GRAN TENIDOR o no ho siguis. Es considera GRAN TENIDOR, la persona física o jurídica titular de 10 immobles de naturalesa urbana d’ús residencial o d’una superfície de més de 1.500 m2 d’ús residencial, exclosos garatges i trasters.

  • Compte!, les Comunitats Autònomes (CCAA) podran rebaixar aquest número de 10 immobles a 5 o més, sempre i quan estiguin ubicats dins dels límits d´una mateixa àrea tensionada.

En els nous contractes de lloguer, que no tenen com a referent cap contracte vigent en els 5 anys anteriors, es podrà repercutir l´IBI i les quotes de comunitat, sempre i quan es faci constar en el contracte i es detallin els conceptes i els imports de forma separada a la renda fixada.

En el cas que el nou contracte vingui referenciat per l´anterior, només es podrà repercutir les referides despeses (IBI i comunitat), en el cas que estiguessin previstes en el contracte i, sempre i quan constin individualitzades, és a dir, si es contemplaven dins de la renda global, i per tant, estaven incloses dins de la mateixa, no es podrà fer la repercussió.

Aprovades les zones de mercat residencial tensionades, s´haurà de fer constar en el contracte així com la quantia de la darrera renda del contracte d´habitatge que hagi estat vigent en els darrers 5 anys, i el valor que li pot correspondre atès l´índex de referència de preu de lloguer que li resulti d´aplicació. Sempre s´aplicarà la més beneficiosa per a l´arrendatari.

És important recordar que, amb la nova llei, les despeses de gestió i formalització del contracte de lloguer seran a càrrec de l´arrendador i no de l´arrendatari., és a dir, s´equipara les persones físiques a les persones jurídiques que ja venien assumint aquest cost.

Per últim, amb independència del que hagin fixat les parts en el contracte, quan toqui la revisió de la renda del lloguer no podrà ser superior al 2% fins al 31 de desembre de 2023 i del 3% fins el 31 de desembre de 2024. A partir de l’1 de gener de 2025, s´aplicarà l´índex publicat per l´INE, que haurà de definir abans del 31 de desembre de 2024.

addwill, estem a la vostra disposició si desitgeu ampliar la informació i assessorament sobre aquest tema per part dels nostres experts professionals del departament civil. Pots deixar la teva consulta fent clic aquí.