El dret de transmissió o “ius transmissionis“, és aquella institució per la qual els drets hereditaris del difunt sense acceptar ni repudiar l’herència passen als seus hereus respectius.

Actualment, cal entendre que l’hereu supervivent rep directament l’ius delationis (l’herència) del causant original sempre que, amb caràcter previ a l’exercici d’aquest dret (acceptació de l’herència del causant original), hagi acceptat igualment l’herència de l’hereu transmitent ( hereu mort). Una vegada acceptada aquesta herència, es produirien dues successions diferenciades que tindran, alhora, el seu reflex a l’àmbit tributari:

  • D’una banda, la liquidació de l’ISD pels béns rebuts per l’hereu supervivent del causant original, aplicant en conseqüència les reduccions, els coeficients multiplicadors i les bonificacions que corresponguin al grau de parentiu existent entre tots dos.
  • D’altra banda, la liquidació de l’ISD pels béns rebuts per l’hereu supervivent de l’hereu mort diferents dels béns que eren titularitat del causant original, aplicant també les reduccions, els coeficients multiplicadors i les bonificacions que corresponguin al grau de parentiu existent entre tots dos, sense possibilitat —això sí— de deduir de la seva base imposable de l’ISD de l’herència de l’hereu mort.

L’Administració Tributària de Catalunya ha establert en múltiples resolucions que el termini per presentar l’impost de successions s’ha de computar des que mor l’hereu mort.

En conseqüència, el criteri que cal seguir en un suposat ius transmissionis és el de liquidar dos fets imposables totalment diferenciats: d’una banda, es liquida l’herència del primer causant tenint en compte el parentiu entre l’hereu supervivent i el primer causant (hereu mort ); d’altra banda, es liquida l’herència de l’hereu mort, incloent-hi únicament els béns dels quals aquest era titular —s’exclouen, per tant, els del primer causant— i tenint en compte el parentiu entre aquest hereu mort i l’hereu supervivent a efectes de bonificacions, reduccions, coeficients multiplicadors, etc.

A addwill, estem a la teva disposició si desitges ampliar la informació i assessorament sobre aquest tema per part dels nostres experts professionals del departament civil. Pots deixar la teva consulta fent clic aquí.