Els poders preventius són negocis jurídics d’apoderament que responen a la voluntat d’una persona que, en previsió d’una futura situació de pèrdua de capacitat, disposa de facultar una altra o altres persones per actuar vàlidament en nom seu en diferents àmbits.

Quan algú no es pot valdre per si mateix (sigui per motius psíquics o físics) cal iniciar un procés d’incapacitació que pot durar un temps considerable. Mentre s’espera la declaració d’incapacitat i el nomenament d’un tutor hi ha una sèrie d’accions fonamentals que ningú no pot exercir per l’esdevingut incapaç, com ara la seva cura personal, l’administració del seu patrimoni i la gestió dels seus assumptes personals i professionals.

Mitjançant el poder preventiu una persona pot evitar la seva incapacitació judicial si ella mateixa quan té plenes facultats, s’avança al deteriorament cognitiu que li pot comportar una malaltia o l’edat.

Per tant, el poder preventiu és un mecanisme de protecció dels interessos (personals i/o patrimonials) d’una persona davant un eventual supòsit de pèrdua sobrevinguda de capacitat i així ho estableix l’article 222.2 del Codi Civil de Catalunya.

En el moment de l’atorgament del poder preventiu hi ha dues possibilitats:

  1. Concedir un poder ordinari que en desplegui els efectes des de la concessió però que, a més, subsisteixi i mantingui la vigència una vegada declarada la incapacitació del poderdant (poder prorrogat).
  2. Concedir el poder però que només en desplegui els efectes o entri en vigor quan el poderdant sigui declarat incapaç (poder de protecció).

En relació amb aquesta segona modalitat de poders preventius, per acreditar que s’ha produït la situació de necessitat de suport s’estarà a les previsions del poderdant, és a dir, podem decidir com caldrà i qui ha d’acreditar la nostra incapacitat per poder fer servir el nostre poder preventiu, per exemple, aportant un certificat d’un metge o especialista.

Així mateix, és aconsellable limitar les facultats que s’atorguen a favor del futur apoderat, evitant, per exemple, l’auto contractació, la facultat d’avalar o donar per tal de protegir el patrimoni del poderdant, així com que no figuri la possibilitat de sol·licitar còpia del poder, possibilitat de substitució d’aquest a favor de terceres persones, i tot això per garantir que l’apoderat no s’extralimiti o pugui actuar en benefici propi i no dels interessos del poderdant.

addwill, estem a la vostra disposició si desitgeu ampliar la informació i assessorament sobre això per part dels nostres experts professionals del departament civil. Podeu deixar la vostra consulta fent clic aquí.