El dia 28 de Maig de 2021 es va publicar al B.O.E. el Reial Decret Llei 11/2021, sobre mesures urgents per a la defensa l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, en el qual, entre altres normatives, s’estableixen diverses prestacions destinades a diversos col·lectius de treballadors autònoms, i que li assenyalem tot seguit:

1-Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19, que succeeixi a partir del dia 01/06/2021.

Característiques principals:

  • S’haurà de sol·licitar en els primers 21 dies següents de la resolució del tancament d’activitat, o abans del 21 de juny si la suspensió d’activitat s’hagués acordat amb anterioritat
  • Quantia de la prestació del 70% de la base mínima de cotització per activitat desenvolupada
  • Durant el temps que romangui l’activitat suspesa, el treballador autònom queda exonerat de l’obligació de cotitzar
  • La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

2-Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball por compte propi.

Característiques principals:

  •  Aquesta prestació la seguiran cobrant aquells autònoms que a 31 de maig de 2021 vinguessin percebent aquesta prestació i no haguessin esgotat els períodes de prestació serveis previstos.
  • L’accés a la prestació exigirà acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 una reducció dels ingressos computables de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre del 2019, sempre que no s’hagin obtingut en els dos esmentats trimestres de 2021 uns rendiments nets superiors a 7.980 €.

També s’han aprovat en aquest Reial Decret, ajudes per a aquells treballadors autònoms que a 31 de Maig de 2021 estiguessin percebent algunes de les prestacions indicades, però no compleixen les condicions per percebre-les a partir de l’1 de juny de 2021.

A més, s’ha establert en aquesta normativa, la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada, que correspon a aquells autònoms que s’haguessin desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos en cada un dels anys 2018 i 2019.

Si considera que podria tenir accés a alguna de les prestacions indicades, si us plau posi’s en contacte amb el nostre Departament Laboral per tal d’ampliar la informació.