El passat 1 de desembre de 2022, el Congrés ha aprovat la Llei startup – Llei de foment de l’ecosistema d’empreses emergents-, pendent ara de la seva publicació al BOE, per a la seva entrada en vigor l’endemà.

Aquesta Llei incorpora novetats importants per al sector d’emprenedors, societats de capital risc i els anomenats nòmades digitals o impatriats.

És important destacar que aquesta Llei només serà aplicable a aquelles empreses que reuneixin determinades condicions que resumim a continuació i siguin validades prèviament per ENISA per ser considerades “empreses emergents”:

  • Seu social a Espanya.
  • El 60% de la plantilla haurà de tenir contracte laboral.
  • La Societat desenvolupi un projecte innovador, d’acord amb la definició que conté la Llei.
  • Que siguin societats de nova creació o no sent-ho, no hagin transcorregut més de 5 anys (pot assolir els 7 anys si l’empresa es considera de base tecnològica a l’empara de la Llei 14/2011 d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació).
  • La seva creació no porti causa duna operació de fusió, transformació, i/o segregació duna societat que no tingui la consideració d’empresa emergent.
  • No haver distribuït dividends.
  • No cotitzar a un mercat regulat.

Cal veure com afectarà operativament i els inversors, el procediment d’avaluació per part d’ENISA, que la llei preveu resoldre en un termini de tres mesos des de la data de sol·licitud. Si bé el silenci administratiu tindrà caràcter positiu, un cop transcorregut el termini indicat, qualsevol requeriment d’informació per l’organisme, suspendrà el termini assenyalat.

En aquest primer avenç ens centrarem exclusivament en stock options, un dels punts més reclamats pel sector per captar i retenir el talent: aquest mecanisme retributiu es basa en el lliurament d’accions/participacions als empleats de les startups.

Fins ara, l’exempció fiscal estava fixada en 12.000,-€ anuals. Aquest límit en l’import de l’exempció, suposava a la pràctica, per a tots aquells plans que el superaven, un cost fiscal difícilment suportable per a qui precisament apostava pel futur creixement de la societat renunciant a percebre una retribució dinerària d’acord amb la seva vàlua.

Aquesta Llei eleva l’exempció fins a la suma de 50.000 € anuals i el que és més important, si bé cotitzarà en règim laboral, el beneficiari només tributarà per rendes del treball per a la part del rendiment que excedeixi els 50.000 euros, s’estableix una regla especial d’imputació temporal que permet diferir la seva imputació fins al període impositiu en què es produeixin determinades circumstàncies (societat passi a cotitzar a la borsa o que es produeixi la sortida del patrimoni del contribuent de l’acció), i en tot cas, en el termini de deu anys a comptar del lliurament de les accions o participacions.

Així mateix, la Llei estableix regles especials de valoració de les accions, que pot ser el valor subscrit per un tercer independent en la darrera ampliació de capital realitzada l’any anterior o el valor de mercat.

El règim anterior, en tot allò que excedia el límit esmentat, llastrava l’aplicació d’aquest règim retributiu.

Des de la perspectiva mercantil, les societats startups sota el règim de responsabilitat limitada podran adquirir participacions pròpies -auto cartera- amb la finalitat de retribuir els plans d’incentius, encara que amb determinats límits i requisits establerts per la Llei.

En aquest breu avenç, volem destacar la importància d’aquesta Llei en l’àmbit del reconeixement de l’aportació del talent al creixement de la societat: el valor de l’empleat és fonamental per a l’augment del valor de la companyia i amb aquesta finalitat, els mecanismes de la nova Llei fomenten la seva participació del benefici futur.

A addwill, estem a la vostra disposició si desitgeu ampliar la informació i assessorament sobre això per part dels nostres experts professionals del departament mercantil i fiscal. Podeu deixar la vostra consulta fent clic aquí.