Com explicarem en futures publicacions, el trasllat de la nostra empresa a Andorra pot reportar importants beneficis al nostre negoci, de manera que, resultaria molt interessant informar-se dels avantatges que això suposaria i començar a valorar-ho. Si finalment acabes optant pel trasllat i obertura del teu negoci a Andorra, a continuació, t’expliquem els requisits per crear una empresa:

1.Obtenció d’un número d’identificació administratiu

Per poder iniciar qualsevol tràmit, els estrangers no residents al Principat, que en cap moment passat haguessin realitzat qualsevol tràmit amb l’administració andorrana, hauran de sol·licitar un número d’identificació administrativa (NIA).

2.Sol·licitud d’una denominació social

Com a Espanya, s’ha de presentar una sol·licitud de denominació social per a l’entitat davant l’administració andorrana. En aquesta sol·licitud podran constar fins a tres noms, per ordre de preferència, per si el primer d’ells fora denegat.

3.Autorització d’inversió estrangera

Un cop obtinguda la denominació social, s’ha de realitzar la sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera davant del Govern Andorrà, perquè aquesta ens sigui concedida; s’ha d’aportar una còpia del document d’identificació, juntament amb un certificat dels antecedents penals de cada un dels socis que vagin a constituir l’empresa.

4.Dipòsit bancari

Un cop concedida l’autorització per part de Govern d’Andorra, s’ha de dipositar, en un banc de país, el capital social mínim exigit, en el cas de constitució d’una societat limitada, tres mil euros; en el supòsit de societat anònima, aquest serà de seixanta mil euros i el capital ha d’estar totalment subscrit i desemborsat. Així mateix, el banc haurà d’emetre un certificat acreditant aquest dipòsit.

5.Formalització de l’escriptura

Un cop obtinguts tots els permisos i certificats anteriors, com passa a Espanya, s’haurà de formalitzar l’escriptura de constitució de la societat davant notari.

Finalment, aquells socis que compleixin una sèrie de requisits tindran dret a sol·licitar un permís de residència i treball al país, si decideixen fer-ho; han de comunicar a Espanya la modificació de la seva condició de resident fiscal, a més de tots els tràmits addicionals relatius a la baixa de la seva activitat, etc.

El nostre equip d’experts a més de encarregar-se de tots els tràmits comentats anteriorment, pot encarregar-se de la gestió diària de la seva societat, de la seva comptabilitat, la gestió dels seus impostos, tant els de la societat com els dels seus administradors o socis, i altres gestions .