Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre de 2020, pel qual es regula la disminució de la renda de lloguer, en els locals afectats per les mesures contra el COVID-19, a Catalunya.

El 20 d’octubre de 2020, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei número 34/2020, pel qual es va establir la disminució de la renda de lloguer en els locals afectats per les mesures contra el COVID-19. La finalitat del Decret Llei és distribuir de forma equitativa les conseqüències negatives que es deriven de les mesures adoptades per fer front el COVID-19, i evitar així, el tancament d’empreses o la desaparició de llocs de treball.

  1. En primer lloc, la normativa s’aplica de forma subsidiària, és a dir, prevalen sempre els possibles acords entre arrendador i l’arrendatari, i afecta, a tots els contractes d’arrendament per a la realització d’activitats industrials o comercials, subscrits a partir de l’ 1 gener 1995.

Encara que abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, hagués existit acord entre les parts, l’arrendatari podrà requerir la seva aplicació, respecte de les mesures que en ell es preveuen.

  1. La llei és d’aplicació en el moment que es decretin mesures de suspensió de l’exercici de l’activitat o de restricció de l’aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d’activitats industrials i comercials, per fer front al COVID-19, l’arrendatari podrà requerir a la part arrendadora mitjançant burofax o una altra forma fefaent, la modificació de les condicions contractuals per restablir l’equilibri de les prestacions.
  1. L’arrendador des que rebi el requeriment s’haurà d’abstenir d’emetre factura contra la part arrendatària per l’import de la renda i altres despeses a càrrec d’aquesta, fins que transcorri el termini d’un mes per negociar la modificació contractual o, si és anterior , fins a la data de l’acord.
  1. Les rendes que hagin vençut, es poden imputar totalment o parcialment a les garanties que obrin en poder de l’arrendador, exceptuant la fiança obligatòria. La part arrendatària haurà de reintegrar les garanties utilitzades en la imputació de pagaments en el termini d’un any a partir de la desaparició de les mesures acordades, i, en tot cas, abans de la finalització de l’contracte si el seu termini fos de durada inferior.
  1. En el supòsit que, en el termini d’un mes des de la notificació, NO s’hagi arribat a un acord, s’aplicaran les següents normes:

5.1. Suspensió de l’exercici de l’activitat (locals tancats): rebaixa automàtica de el 50% sobre la renda i altres quantitats degudes, mentre durin les mesures.
La disminució de la renda s’aplicarà a partir del dia que l’arrendatari notifiqui la voluntat de negociar a l’arrendador. Els locals afectats són els següents: bar, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, ludoteques …

5.2. Restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble (locals funcionament parcial): rebaixa automàtica de el 50% de la renda i altres quantitats degudes de la part desaprofitada, mentre durin les mesures.

Es tindrà en compte la limitació de l’aforament i la limitació horària d’atenció a el públic. Un exemple clar, serien els casos de restaurants amb aforament limitat: la meitat de l’lloguer s’abonarà íntegre, ja que obté rendiment d’això, i de la restant meitat pagarà el 50%, la renda actualitzada serà un 75% de la pactada.

Els possibles locals afectats són els següents: teatres, bars, comerços, botigues 24 h i hotels.

En el cas d’establiments que venguin productes per emportar, no es tindrà en compte aquesta activitat, i s’aplicaran els criteris anteriors.

Si les mesures de suspensió de l’exercici de l’activitat o de restricció de l’aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d’activitats industrials i comercials, per fer front a l’COVID-19, s’allarguessin més de 3 mesos en el transcurs d’un any a comptar des el 22 d’octubre de 2020, l’arrendatari pot rescindir el contracte sense penalització, mentre les mesures es mantinguin i fins als tres mesos posteriors a la fi de les mesures acordades, amb el preavís d’un mes.