El dia 28 de maig de 2021 es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 11/2021, sobre mesures urgents per a la defensa l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, en el qual, entre altres normatives, es prorroguen els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre de 2021.

Aquest Reial Decret regula la nova pròrroga dels Expedients de Regulació d’Ocupació, que cobreix tota la campanya d’estiu, ofereix protecció als 600.000 treballadors afectats i incorpora incentius per a les empreses que vagi reincorporant a treballadors que es trobin en situació de ERTO.

Així queden les exoneracions després de l’aprovació del Reial Decret:

 

  1. ERTO d’impediment, als quals s’acullen les empreses de qualsevol sector que no puguin realitzar la seva activitat a causa de restriccions sanitàries, les exoneracions es mantenen en el 100% per a empreses amb menys de 50 treballadors i en el 90% per a aquelles amb més de 50.
  1. ERTO de limitació, en els quals les empreses poden iniciar la seva activitat, però amb limitacions, les exoneracions seran del 85% al ​​juny i juliol i del 75% a l’agost i setembre per a les empreses de menys de 50 treballadors. En el cas d’empreses amb més de 50 treballadors en plantilla les exempcions seran del 75% al ​​juny i juliol i del 65% a l’agost i setembre.
  1. ERTO en els sectors ‘ultra protegits’ i empreses de la seva cadena de valor, estableix les exoneracions sobre els treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació, que reiniciïn la seva activitat, del 95% en les empreses de menys de 50 treballadors i del 85% per a aquelles amb més plantilla. En canvi, les exoneracions sobre els treballadors que es mantinguin suspesos seran del 85% en els mesos de juny, juliol i agost i del 70% al setembre per a les empreses amb menys de 50 treballadors. En el cas de companyies amb més de 50 empleats seran del 75% en els tres primers mesos i d’un 60% al setembre.

CNAES emparats com sectors ultra protegits

Les empreses l’activitat de les quals es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE-09- previstos en l’Annex adjunt, prorrogaran de forma automàtica fins al 30 de setembre de 2021, els seus expedients de regulació temporal d’ocupació.

 Poden sol·licitar-se nous expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment o limitacions d’activitat?

Des de l’1 de juny de 2021, les empreses i entitats que es vegin afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària poden sol·licitar un ERTO per impediment o limitació a l’activitat.

¿Es pot passar d’un ERTO per impediment a un ERTE per limitació i viceversa?

Sempre, segons les conseqüències de les modificacions en les restriccions sanitàries que les autoritats competents vagin adoptant, sense requerir aquest pas la tramitació d’un nou ERTO davant l’autoritat laboral competent, però sent necessari la comunicació d’aquest canvi de situació, la data d’efecte, i els centres i persones afectades.

Què passa amb els ERTES basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

Aquells ERTOS iniciats abans de l’entrada en vigor del RDL 11/2021, de 27 de maig, romanen en vigor fins a la data de finalització pactada o de finalitzar en aquest temps, que puguin ser prorrogats per acord després de període de consultes; pròrroga que es tramitarà davant l’autoritat laboral receptora de la comunicació final de l’expedient inicial.

Es poden iniciar ERTES basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció vinculades a la COVID-19, des de l’1 de juny de 2021 i fins el 30 de setembre de 2021.

Prestació per cessament d’activitat per als autònoms

També es regula en el present Reial decret, la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat.

A partir de l’1 de juny els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de la COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica per cessament d’activitat de naturalesa extraordinària sempre que compleixin els requisits establerts.

Aquesta prestació serà el 70% de la base mínima de cotització corresponent a l’activitat desenvolupada. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat, la quantia de cada una de les prestacions serà del 40%.

El reconeixement de la prestació s’haurà de sol·licitar dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat, o abans del 21 de juny quan la suspensió s’hagués acordat amb anterioritat a l’1 de juny de 2021.

Per a més informació al respecte, posi’s en contacte amb el nostre Departament Laboral.