El passat 27 de desembre es va publicar al BOCG el Projecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents. Amb aquest Projecte de Llei, més conegut com a “Ley Startup”, es tracta d’impulsar la creació i creixement de les empreses emergents innovadores de base digital i atraure el talent i la inversió internacional.

Hem de destacar que les modificacions fiscals introduïdes estan referides a empreses de nova creació, “empreses emergents”, amb una antiguitat de fins a 5 anys (7 anys, en el cas d’empreses de biotecnologia, energia i industrials), que tinguin la seva seu social o establiment permanent a Espanya, que no distribueixin ni hagin distribuït dividends, ni cotitzin en un mercat de valors i que tinguin un volum de negoci anual de fins a 5 milions d’euros. La qualificació d’”empresa emergent” per acollir-se als beneficis haurà de ser prèviament acreditada per l’administració i només es podran beneficiar d’aquesta condició fins a tres projectes diferents, ja siguin paral·lels o consecutius.

Aquest Projecte de Llei incorpora, d’una banda, una sèrie de mesures que simplifiquen els processos administratius en la creació de les “empreses emergents”, com ara la no obligatorietat d’obtenir amb caràcter previ el número d’identificació fiscal per part dels inversors no residents, la creació de l’empresa per mitjans digitals i poder operar amb pèrdues durant els tres primers anys, llevat que s’incorri en situació de concurs.

D’altra banda, introdueix una sèrie de mesures fiscals de tipus tributari, entre les quals destaquem les següents:

Modificacions a l’IS i IRNR

S’introdueix la reducció del tipus impositiu del 25% al ​​15% a l’Impost de Societats (IS) i a l’Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR), en el primer període impositiu en què la base imposable sigui positiva i durant els tres exercicis següents sempre que es mantingui la consideració d’empresa emergent.

El deute tributari de l’IS i de l’IRNR podrà ser ajornat en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva. Aquest ajornament es farà sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament. També s’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats sobre aquests dos impostos, en els 2 anys posteriors a aquell en què la base imposable és positiva.

Així mateix, s’eleva fins a 100.000 euros anuals la base màxima de deducció per inversió a empreses de nova o recent creació. El tipus de deducció també s’amplia i passa del 30% al 50%.

Millora de la Llei Beckham

En referència a la Llei Beckham, s’han introduït una sèrie de modificacions per ampliar-ne l’abast i estimular l’atracció del talent internacional i el nacional expatriat. En aquest sentit, el requisit de no haver estat resident fiscal a Espanya en els darrers 10 anys es modifica, passant a ser de 5 anys. Quant al període d’aplicació del règim, aquest continua sent de 6 anys, però permetent que en el darrer any es pugui optar per règims que afavoreixin la fiscalitat tant a l’IRPF com a l’Impost sobre Patrimoni (IP). Així mateix, s’introdueix un nou supòsit d’impatriats per als que prestin l’activitat laboral a distància, mitjançant l’ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicacions, els anomenats “nòmades digitals”. A més, el no resident que sigui nomenat administrador d’una “societat emergent” es podrà beneficiar del règim. Finalment, quant a la Llei Beckham es refereix, s’introdueix la possibilitat que el cònjuge i fills menors de 25 anys puguin optar per aquest règim, sempre que es compleixin determinats requisits, que no transcorri més d’un any des del desplaçament del no resident i que aquests no percebin remuneracions més grans.

Beneficis per a stock options i treballadors en pluriactivitat

En relació amb les remuneracions mitjançant opcions sobre accions (stock options), el projecte eleva l’import exempt de 12.000 a 50.000 euros anuals. A més, es retarda la seva tributació al moment en què siguin líquides.

Finalment, per afavorir els treballadors que es troben en pluriactivitat, s’elimina durant 3 anys la doble cotització a la Seguretat Social.

Per a qualsevol dubte o per obtenir més informació, no dubti en contactar amb nosaltres.