Si la vostra empresa realitza operacions amb empreses o persones físiques vinculades, aplica l’incentiu fiscal del Patent Box o ha efectuat operacions amb paradisos fiscals, li recordem que la normativa fiscal de l’Impost sobre Societats obliga a declarar i informar de les operacions que es realitzen mitjançant el Model 232, que és la declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

Si la seva empresa tanca l’exercici a 31 de desembre de 2022, el termini de declaració venç aquest mes de novembre. En qualsevol altre cas s’haurà de confeccionar el mes següent transcorregut el termini de 9 mesos des del tancament de l’exercici.

Existeix obligació en els següents 5 casos:

  • Quan l’import de la contraprestació amb cada entitat vinculada supera el límit quantitatiu de 250.000 € pel conjunt d’operacions,
  • Si duu a terme operacions específiques sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquest tipus d’operacions excedeixi els 100.000€,
  • Si el conjunt d’operacions del mateix tipus i el mètode de valoració amb persones o entitats vinculades representen un valor superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat, independentment de l’import d’aquestes,
  • Si realitzen operacions o tinguin valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment del seu import,
  • Quan una entitat es beneficiï de la reducció del règim de Patent Box per operacions amb persones o entitats vinculades.

No hi ha obligació d’informar al model 232 les operacions entre entitats integrants en un mateix grup de consolidació fiscal i les realitzades amb els seus membres per les agrupacions d’interès econòmic o les unions temporals d’empreses.

Sí que existeix obligació per a aquelles operacions vinculades amb entitats que no formin part del grup (per exemple, a l’estranger).

La presentació incorrecta o falsejada del model 232 pot suposar per al contribuent una multa proporcional de fins al 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500€.

Addwill compta amb un equip d’experts amb l’experiència necessària per informar-lo, assessorar-lo i dur a terme l’exacta i eficient presentació del Model 232.

Per a més informació el convidem a visitar la publicació al respecte (https://addwill.eu/obligacion-tributaria-en-noviembre-el-modelo-232/) a la web d’addwill