El Tribunal Suprem va emetre una nova sentència el 13 de març de 2024 referent a la deducció en l’Impost sobre Societats (IS) de la retribució dels administradors, en un cas on els estatuts no establien caràcter remunerat del càrrec, un tema encara no tractat per la jurisprudència de l’Alt Tribunal. Aquesta sentència va ser favorable a aquest respecte.

Antecedents i Sentències Anteriors

La deducció en l’IS de la retribució d’administradors i consellers ha estat motiu de controvèrsia en inspeccions tributàries. Tot i que la Llei 27/2014 de l’IS va abordar aparentment la qüestió, encara no estava resolta definitivament.

Al gener de 2023, l’Audiència Nacional va rebutjar la “doctrina del mil·límetre”, seguida pel Tribunal Suprem al juny de 2023, conclouent que la negativa sistemàtica de l’Agència Tributària a deduir aquestes retribucions era irraonable. Aquesta corrent jurisprudencial va continuar en les sentències de novembre de 2023 i gener i febrer de 2024.

La Sentència del Tribunal Suprem

La sentència de l’Audiència Nacional va negar la deducció dels salaris de tres directius d’una empresa que també eren membres del Consell d’Administració. Es va considerar que la relació mercantil absorbia la laboral i que, al ser el càrrec d’administrador gratuït segons els estatuts, els salaris havien de qualificar-se com a donacions no deduïbles segons el TRLIS.

El Tribunal Suprem va establir que la manca de previsió estatutària del caràcter remunerat del càrrec d’administrador no implica sempre la consideració de liberalitat i la negació de la seva deduïbilitat. Aquesta conclusió s’ajusta al principi de correlació d’ingressos i despeses, sent inadmisible qualificar una despesa salarial directament correlacionada amb l’activitat empresarial com a donació no deduïble.

Conseqüències i Recomanacions

La sentència marca un precedent, aclaparant que la manca de previsió estatutària no implica necessàriament que les despeses associades no siguin deduïbles. Les empreses hauran de prestar especial atenció a la càrrega probatòria per justificar l’onerositat de les retribucions i la seva relació amb els ingressos.

S’obre la possibilitat per a les empreses que no van deduir aquestes remuneracions per considerar el càrrec gratuït en estatuts d’iniciar procediments per recuperar la tributació excessiva.

A addwill, oferim experiència i especialització en aquest àmbit per ajudar les empreses afectades en l’anàlisi de la seva situació i en procediments. Estem disponibles per assessorament personalitzat a través del telèfon +34 934 875 200, el correu electrònic comunicacio@addwill.eu o fent clic aquí.