El Tribunal Suprem confirma la deduïbilitat dels deutes d’IRPF sempre que existeixin a la data de la meritació de l’Impost de Patrimoni.

En la seva sentència del 15 de febrer de 2023, ha confirmat la jurisprudència existent sobre la deduïbilitat de les deutes de l’IRPF en la base imposable de l’Impost sobre el Patrimoni.

Cal remarcar que ho ha fet precisant que només són deduïbles els deutes existents a la data de la meritació de l’Impost sobre Patrimoni i seran deduïbles qualsevol deutes exigibles amb posterioritat de la data de la meritació.

En el supòsit analitzat per aquesta sentència de l’alt tribunal, el contribuent buscava deduir de la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’any 2013, els deutes d’IRPF corresponents als exercicis 2011, 2012 i 2013 que van sorgir arran d’unes liquidacions d’Hisenda després d’un procés d’inspecció, i que van ser notificades el 2017. No obstant, el Tribunal Suprem va determinar que aquestes quotes de l’IRPF no podien ser deduïbles ja que no existien en la data de meritació de l’Impost sobre el Patrimoni (31 de desembre de 2013).

Les despeses que pot restar el contribuent de la base imposable de l’Impost sobre el Patrimoni inclouen els deutes que ha de pagar. Dins d’aquests deutes estan els tributaris, en especial els de l’IRPF. En algunes ocasions, aquests deutes es tornen litigiosos i s’obren procediments per a la seva resolució, el que pot retardar la determinació del deute en el moment en què hauria de ser imputat en l’Impost sobre el Patrimoni.

El Tribunal Suprem considera que només es poden deduir les deutes per IRPF que són exigibles en el moment en què es calcula l’Impost sobre el Patrimoni. Això significa que el deute del contribuent amb Hisenda per IRPF ha d’haver-se meritat en el mateix exercici en què es pretén deduir. En el cas esmentat, les liquidacions de l’IRPF no existien en la data de meritació de l’Impost sobre el Patrimoni, per la qual cosa no podien deduir-se.

Més enllà del supòsit concret analitzat a la sentència del Tribunal Suprem, la qüestió que queda definitivament resolta a favor dels contribuents és que poden deduir-se els deutes per IRPF que existeixen a la data de meritació de l’Impost sobre el Patrimoni, amb la qual cosa es tanca una qüestió que en algunes ocasions podia ser discutida pels òrgans revisors de l’AEAT.

A addwill, estem a la vostra disposició si voleu ampliar la informació i assessorament respecte d’aquesta qüestió per part dels nostres professionals experts del departament fiscal. Podeu deixar la vostra consulta fent clic aquí, o contactar amb nosaltres a través del correu electrònic info@addwill.eu o del telèfon +34 93 487 52 00.