Sabies que ha entrat en vigor l’Ordre que regula l’Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic no reutilitzables? A continuació, t’expliquem les principals obligacions que se’n deriven.

Aprovació del Model 592 d’Autoliquidació de l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i del Model A22 de sol·licitud de devolució.

El passat 1 de gener del 2023 va entrar en vigor el nou Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic no Reutilitzables i igualment l’Ordre HFP/1314/2022 que aprova el model 592 d’Autoliquidació i el model A22 de Sol·licitud de devolució.

També regula la inscripció al registre territorial de l’impost, la porta de la comptabilitat de fabricants i la presentació del llibre registre d’existències per als adquirents intracomunitaris.

Perquè puguis estar al corrent de tots els detalls d’aquest impost especial, t’expliquem les obligacions principals que comporta la seva aprovació:

Característiques dels Models 592 i A22

La presentació del model 592, així com el pagament del deute tributari si fos necessari, s’ha de fer dins dels 20 dies naturals següents (15 dies si es domicilia el pagament a través del banc) a aquell en què finalitza el període de liquidació que correspongui.

El període de liquidació és trimestral, llevat que es tracti de contribuents el període de liquidació de l’IVA dels quals sigui mensual.

Quant a la presentació del model A22, s’ha de fer durant els 20 primers dies naturals següents a aquell en què finalitza el trimestre en què s’hagin produït els fets motivadors de la sol·licitud de devolució. La presentació d’aquest model està limitada únicament als importadors i adquirents de productes objecte de l’impost no contribuents, de manera que per als subjectes passius de l’impost només es poden deduir les quotes d’importació objecte de devolució a través del model 592 en darrer període de liquidació de l’any natural, sol·licitant la devolució del saldo existent.

Registre territorial de l’impost

Els fabricants de productes afectats per l’impost han de sol·licitar la inscripció al registre territorial de l’Oficina Gestora de l’AEAT on l’establiment dugui a terme la seva activitat.

Els adquirents intracomunitaris d’aquests productes estan obligats a sol·licitar la seva inscripció davant l’Oficina Gestora esmentada, excepte que únicament es realitzin adquisicions intracomunitàries en què el pes total de plàstic no reciclat no excedeixi els 5 quilograms en un mes natural.

L’obligació també recau sobre tots els representants dels contribuents de l’impost no establerts al territori espanyol.

La inscripció haurà de formalitzar-se mitjançant una sol·licitud telemàtica i haurà d’acompanyar-se de la documentació següent:

  • Documentació acreditativa de la representació per als contribuents no establerts a Espanya.
  • Identificació de l’establiment on els fabricants desenvolupin la seva activitat.
  • Indicació de l’epígraf de l’IAE de l’activitat.

La sol·licitud s’haurà de fer prèviament a l’inici de l’activitat. En cas que la seva activitat ja estigués iniciada, s’haurà de fer en els 30 dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’ordre (1 de gener de 2023). Un cop acordada la inscripció, s’expedirà la targeta acreditativa de la inscripció que inclourà el codi d’identificació del plàstic (CIP).

Obligacions comptables i de subministrament d’informació a l’AEAT

L’Ordre inclou un annex amb el format de la comptabilitat dels productes en format electrònic que estan obligats a portar els fabricants, a través de la Seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels assentaments comptables dins del mes següent al període de liquidació. També hauran d’incloure a la seva comptabilitat les existències de productes que tinguessin emmagatzemades en el moment que va entrar en vigor l’impost.

Pel que fa als adquirents intracomunitaris, estan obligats a portar un llibre registre d’existències, conforme al format electrònic que figura a l’annex esmentat de l’ordre, a través de la Seu electrònica de l’AEAT, dins del mes següent al període de liquidació.

En tots dos casos, el mes d’agost es considera inhàbil.

Cal ressaltar que no estan obligats a presentar aquest llibre en els períodes de liquidació per als quals no sigui quota a ingressar.

S’estableix un període transitori per als períodes de liquidació compresos el primer semestre de 2023. En aquest cas el subministrament dels assentaments i la presentació del llibre d’existències es podran presentar dins del mes de juliol de 2023.

Com sempre, des d’addwill estem a la teva disposició si vols ampliar la informació o requereixes assessorament sobre aquesta qüestió per part dels nostres experts professionals. Pots posar-te en contacte amb nosaltres al telèfon + 34 934 875 200 o el correu electrònic info@adwill.eu.