En el nostre afany per cobrir totes les necessitats en assessoria legal dels nostres clients, des de fa poc més d´un any a addwill vam decidir obrir el nostre departament d´Estrangeria i Immigració. Hi assessorem i tramitem tot l’ampli ventall de temes en aquestes àrees, sempre basant-nos en el nostre alt compromís, professionalitat i per descomptat el servei personalitzat.

L’arrelament social és un dels processos sobre el qual més preguntes rebem dia rere dia. És un permís de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es podrà concedir a aquells ciutadans estrangers que es trobin a Espanya i, o bé tinguin vincles familiars a Espanya, o bé estiguin integrats socialment.

Aquest permís pot ser de residència únicament, o de residència i treball, tant per compte d’altri com per compte propi.

Aquesta autorització té la durada d’un any i, un cop estiguem a prop del seu venciment, podrem renovar-la per poder seguir així a Espanya de forma totalment legal.

Els requisits per poder obtenir aquest tipus de permís de residència i/o treball per compte d’altri, és a dir, mitjançant un contracte de treball són:

  1. No ser ciutadà d’un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d’aquests països, als quals sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.
  1. No tenir antecedents penals a Espanya i als seus països anteriors de residència per delictes tipificats a l’ordenament espanyol.
  1. No tenir prohibida l’entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable a l’espai territorial de països amb què Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
  1. No trobar-se, si escau, dins el termini de compromís de no retorn a Espanya que l’estranger hagi assumit en retornar voluntàriament al seu país d’origen.
  1. Haver romàs amb caràcter continuat a Espanya durant un període mínim de tres anys. Perquè aquest requisit es compleixi les absències d’Espanya durant aquest període no poden superar els 120 dies.
  1. Tenir vincles familiars (cònjuge o parella de fet registrada, ascendents o descendents en primer grau i línia directa) amb altres estrangers residents o amb espanyols, o bé presentar un informe que acrediti la seva integració social emès per la Comunitat Autònoma (o l’Ajuntament si la Comunitat Autònoma ho ha autoritzat), al territori del qual tingui el seu domicili habitual.
  1. Contracte de Treball a temps complet, per un temps mínim d’un any.

També s’admet la presentació de diversos contractes en una mateixa ocupació, treballant simultàniament per a més d’un ocupador, tots de durada mínima d’un any i la suma dels quals ha de representar una jornada setmanal no inferior a 30 hores en còmput global.

Si necessiteu més informació, no dubti en contactar amb nosaltres a l’email extranjeria@addwill.eu.