La llei de foment de l’Ecosistema d’Empreses Emergents, més coneguda com a Llei de Startups, ha estat aprovada pel Govern d’Espanya i entrarà en vigor el gener del 2023. Es tracta d’una llei creada per rebaixar l’excessiva burocràcia i per proporcionar-ne prou incentius que ajudin a crear un model empresarial d’empreses emergents.

Aquesta nova Llei promou els incentius fiscals per atraure més talent internacional i potencia la inversió en I+d+i, per aconseguir un mercat d’empreses tecnològiques i innovadores que puguin convertir Espanya en un referent mundial a l’hora d’emprendre. Ara bé, només aquelles entitats jurídiques que compleixin els requisits es podran considerar com a Empresa Emergent o Startup

Requisits per ser una empresa emergent o Startup

És important tenir molt en compte que hi ha una sèrie de requisits que cal complir per ser considerat empresa emergent. L’Art. 3 de la Llei de Startups informa que totes les empreses que es vulguin beneficiar d’aquesta nova Llei hauran de complir:

 • Facturar menys de 10 milions d’euros a l’any.
 • Creades fa menys de 5 anys o 7 anys per a biotecnològiques, energètiques i industrials.
 • Ser considerades innovadores.
 • Seu social o establiment permanent a Espanya.
 • El 65% de la plantilla amb contracte a Espanya.
 • No ser cotitzada ni haver repartit dividends.
 • No ser fruit d’una fusió, escissió o transformació d’empreses sense consideració d’emergents.

D’altra banda, l’Art. 4 de la llei adverteix que totes les empreses que compleixin els requisits marcats per la Llei de Startups hauran de sol·licitar a ENISA un certificat de l’emprenedoria innovadora. Només així es poden acollir als beneficis previstos per aquesta.

Quines empreses queden fora de la Llei de Startups?

La llei especifica de manera clara una sèrie de supòsits en què les empreses quedarien fora de la nova llei i no seran considerades empreses emergents en cap cas.

Els supòsits previstos que impedeixen acollir-se als beneficis de la llei són:

 • Haver estat condemnades per sentència ferma: administració deslleial, insolvència punible, delictes societaris, delictes de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social, prevaricació, suborn, tràfic d’influències, malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals o per delictes urbanístics, així com a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques.
 • No estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Haver perdut l’opció de contractar amb l’administració.

Incentius fiscals per a les Empreses Emergents

Amb la idea d’ajudar al creixement de les empreses considerades emergents, s’han previst una sèrie d’incentius fiscals importants que converteixen La Llei de Startups en un possible accelerador empresarial que ajudi a encarar el 2023 amb més garanties que anys anteriors. Els beneficis són principalment sis:

 • IS i IRNR: es rebaixa del 25% al 15% l’IS durant un màxim de quatre anys, sempre que no es perdi la condició d’empresa emergent.
 • Ajornament: durant dos anys totes les empreses considerades emergents podran estendre l’ajornament del pagament dels deutes tributaris
 • Stock Options: es redueix la fiscalitat de les fórmules retributives basades en participacions o accions per atraure el talent i ajudar les necessitats d’aquest tipus d’empresa. Per això augmenta l’exempció de 12.000€ a 15.000€ anuals i es dota d’una regla d’imputació temporal que permet diferir la imputació a 10 anys o fins que hi concorrin determinades circumstàncies.
 • Deducció en IRPF per invertir en empreses noves o recents: s’incrementa del 30 al 50% el tipus de deducció i la base màxima de 60.000€ a 100.000€. S’augmenta de tres a cinc anys el termini per subscriure les accions o les participacions, a comptar des de la constitució de l’entitat, i fins a set per a determinades categories d’empreses emergents.
 • Règim fiscal per a desplaçats: millora règim fiscal per a treballadors desplaçats a Espanya (conegut com a “Llei Beckham”) amb una reducció de 10 a 5 anys de l’últim període impositiu a Espanya previ al desplaçament, per poder acollir-se a aquest règim fiscal. S’inclouen els treballadors per compte d’altri que usin mitjans i sistemes informàtics, telemàtics etc., així com administradors d’empreses emergents. Es permet la tributació per aquest règim especial de tributació a fills menors de 25 anys, cònjuges i, en certs casos, a progenitors.
 • Gestió de fons de capital risc: sempre que siguin vinculats a l’emprenedoria, es regula la classificació fiscal per retribucions obtingudes en gestionar entitats de capital risc (conegut com a “carried interest”), fent-ho molt més avantatjós a efectes de l’IRPF dels administradors, gestors o empleats d’aquestes entitats o de les seves entitats gestores.

Conclusions a l’arribada de la Llei de Startups

Des d’addwill considerem molt positiva l’arribada de l’esperada Llei de Startups. Els beneficis de la seva aplicació són interessants perquè poden impulsar un canvi de paradigma en el teixit empresarial nacional, tan llastat per la seva burocràcia i canvis normatius constants.

En aquest sentit, els incentius fiscals són atractius, i destaca especialment l’augment de la base màxima de deducció de 60.000 euros a 100.000 euros, i també l’augment del tipus de deducció del 30% al 50%. Aconseguir inversors que aportin capital per fer créixer les empreses emergents es configura com un dels reptes més difícils per a un emprenedor, de manera que amb aquest benefici fiscal per als inversors es podrà accedir amb més facilitat al capital.

També destaca per l’atracció que pugui suposar per a emprenedors i “nòmades digitals” estrangers, la modificació del règim especial per a impatriats, fent-ho en teoria accessible a professionals, emprenedors i inversors residents a l’estranger que es vulguin traslladar a residir a Espanya, però, com sempre succeeix amb el legislador espanyol, la norma conté aspectes complexos, de manera que caldrà analitzar amb atenció el compliment dels requisits cas per cas, així com la interpretació que d’aquesta norma realitza la Direcció General de Tributs a través de la resolució de Consultes Tributàries.

Com sempre des d’addwill estem a la seva disposició si vol ampliar la informació o requereix assessorament sobre aquesta qüestió per part dels nostres professionals. Es pot posar en contacte amb nosaltres al telèfon + 34 934 875 200 o al correu electrònic info@addwill.eu.