En morir una persona, s’inicia un procés dolorós i complicat des de diversos punts de vista, i un és determinar què passa amb la seva herència.

És en aquest moment, el de la defunció, a partir del qual cal determinar què passa amb els béns, els drets i les obligacions dels quals el mort o causant era titular i com i a qui aquests béns seran transferits. S’obre, per tant, la que s’anomena la “successió hereditària”.

Aquesta successió pot ser voluntària o legal, en funció de si està regulada per la voluntat del causant, mitjançant un testament, o per Llei, si el difunt no va fer cap testament.

En el cas de la successió intestada, és a dir, quan el causant no ha atorgat testament, la successió es regirà per les disposicions legals i a Catalunya, per allò establert al Llibre IV del Codi Civil de Catalunya articles 442.1 i següents, en què s’estableix que l’herència es defereix primer als fills del causant per dret propi i als seus descendents per dret de representació, sense perjudici, si escau, dels drets del cònjuge vidu o del convivent en parella estable supervivent. Aquest darrer, si concorre amb els fills del causant, té dret a l’usdefruit vitalici de tots els béns de l’herència.

Però arribar a aquest punt, no és sempre fàcil i cal realitzar prèviament un document notarial anomenat Declaració d’Hereus Abintestat, a fi d’establir qui són els hereus legals del causant que no ha atorgat testament. Per això caldrà acudir al Notari i aportar la documentació necessària per acreditar-ho (DNI del difunt; certificació de defunció, certificat d’Últimes Voluntats, Llibre de Família o certificat de naixement…) i a més hauran d’acudir dos testimonis que coneguin la família del mort i no tinguin cap interès en l’herència. Un cop signada la Declaració d’hereus caldrà esperar 20 dies hàbils abans de poder acceptar l’herència.

D’això, es pot comprovar que aquest procediment, no només és més costós, sinó molt més llarg i feixuc, sense comptar que el causant no ha pogut deixar el seu patrimoni en base a la seva voluntat, tal com ho hauria pogut fer, simplement, havent atorgat testament.

El testament és un acte jurídic personalíssim, formal i solemne, essencialment revocable i “mortis causa” perquè produirà efectes, únicament, en el moment de la mort del causant. És l’acte pel qual una persona disposa la destinació dels seus béns i drets després de morir, però no només això, també pot contenir qualsevol altra disposició que no tingui un caràcter patrimonial com un nomenament de tutor, reconeixement d’un fill, imposar condicions o substitucions, fideïcomisos…etc., per tal de preservar el patrimoni i deixar-lo a determinades persones fins i tot després de la mort de l’hereu.

Amb el testament, el testador pot planificar i ordenar a qui van tots els béns de la seva herència assignant un percentatge a cada hereu o establint atribucions particulars a determinades persones, fins i tot sense anomenar-les hereves; en aquest cas ens trobaríem davant de la figura del llegat, podent establir que el legatari pugui prendre possessió per si mateix del llegat conferit en testament, sense que hagi d’esperar el lliurament per part de l’hereu nomenat.

Tanmateix, el testador igualment no podrà disposar lliurement de tots els seus béns perquè sempre ha de preservar una part del seu patrimoni a favor de determinades persones. A les persones que compten amb aquest dret se les anomena legitimaris.

La llegítima a Catalunya és un dret de crèdit que es confereix als descendents del causant o mancant-ne els seus ascendents, dret a obtenir en la successió un valor patrimonial corresponent a una quarta part del cabal hereditari.

L’única manera d’obviar aquesta obligació és desheretar els legitimaris per una de les causes tipificades a l’article 451-17 del Codi Civil de Catalunya, però aquest ja és un altre tema.

Sense cap dubte, atorgar un testament és fàcil i la seva realització és aconsellable per poder preservar el patrimoni del causant complint així la seva voluntat i a més protegir la seva família, evitant conflictes futurs. Si les condicions canvien, sempre hi ha la possibilitat de revocar-lo atorgant-ne un de nou. Per tant, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Addwill està a la teva disposició per poder-te assessorar i planificar un bon testament, que sens dubte evitarà molts problemes.